Szczegóły zamówienia

Tryb: Przetarg nieograniczony

Typ: Usługa

Typ zamówienia: Postępowania w trybach otwartych

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Podgórnej 8 w Tczewie’’
Numer referencyjny: BZP.271.3.8.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Podgórnej 8 w Tczewie’’
Numer referencyjny: BZP.271.3.8.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Podgórnej 8 w Tczewie’’, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego, zawartymi w ofercie Wykonawcy. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest pełnić nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi polegającymi między innymi na przebudowie, częściowej rozbiórce i odbudowie budynku mieszkalnego na potrzeby Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Podgórnej 8 w Tczewie. Zgodnie z dokumentacją projektową: „Przebudowa z częściową rozbiórką i odbudową budynku mieszkalnego na potrzeby Centrum Wspierania Rodziny w Tczewie przy ul. Podgórnej 8”, inwestycja obejmuje działki nr 657/1, 296/2 oraz 657/2 obręb 8. Zamawiający powierzy Wykonawcy nadzór inwestorski nad realizacją zadania w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót budowlanych spełnienia wymagań zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności w zakresie jakości wykonywanych robót i stosowanych materiałów, rozliczania zrealizowanych robót, wykonania robót według uprzednio zatwierdzonego z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo – finansowego, zgodności realizacji budowy z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w terminie ustalonym w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych, a Zamawiającym. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z kompletną dokumentacją techniczną dotyczącą wykonania robót budowlanych, które podlegają przedmiotowemu nadzorowi znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.zp.tczew.pl (pn.: „Budowa Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Podgórnej 8 w Tczewie”).

Załączono pliki

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułTczewscy nauczyciele z awansami
Następny artykuł1 września – zmiana rozkładu jady komunikacji miejskiej