Prezydent Miasta Tczewa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie dla mieszkańców w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”.  Program skierowany jest do właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych bez centralnego ogrzewania, którzy korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe i planują je wymienić na ekologiczne. Wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym, do 30.06.2024 r. lub do momentu wykorzystania dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza na terenie miasta oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) i poprawę efektywności energetycznej lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie Tczewa.

Uprawnionym do wnioskowania jest właściciel lub współwłaściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym. Lokal musi być położony w granicach administracyjnych miasta Tczewa, w mieszkaniu nie może być prowadzona działalność gospodarcza na powierzchni całkowitej przekraczającej 30 %.

Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek, mogą otrzymać dofinansowanie na wymianę tzw. kopciucha na ekologiczne źródło ciepła.

Program dofinansowuje zastosowanie następujących źródeł ciepła:

– pompa ciepła powietrze/woda

– pompa ciepła powietrze/powietrze

– kocioł gazowy kondensacyjny,

– kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,

– ogrzewanie elektryczne,

– podłączenie lokalu do ciepła sieciowego, w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie jest także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Wysokość dofinansowania:

Ustala się następującą wysokość dotacji:

1. Dla osób fizycznych o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000  zł dofinansowanie może wynieść do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym;            

2. Dla osób fizycznych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza kwoty:

– 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

– 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

dofinansowanie może wynieść do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednak  nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym;

3. Dla osób fizycznych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza kwoty:

– 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

– 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym

dofinansowanie może wynieść do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia jednak nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym.

Dodatkowe ważne informacje:

1. Poniesienie pierwszego kosztu może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy
o dofinansowanie z Gminą Miejską Tczew.

2. Nie jest możliwe otrzymanie dofinansowania na wymianę wyłącznie okien i drzwi w lokalu.  Warunkiem otrzymania dofinansowania na ten cel jest wymiana źródła ciepła, wówczas koszty wymiany okien i drzwi modą stanowić dodatkowy koszt podlegający dofinansowaniu. 

3. Zaświadczenia o spełnieniu kryterium dochodowego dla osób uprawnionych do podwyższonego
i najwyższego poziomu dofinansowania, tj. 60 % i 90 %, wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tczewie.

4. Wnioskowane dofinansowanie stanowi refundację kosztów, to znaczy, że wnioskodawca musi najpierw sam sfinansować przedsięwzięcie a następnie ubiegać się o zwrot części poniesionych kosztów.

5. Okres trwałości zadań wynosi 5 lat od zakończenia zadania, to znaczy, że w tym okresie Wnioskodawca nie może zmienić przeznaczenia lokalu z mieszkalnego na inny, a także zobowiązuje się, że w lokalu nie zostaną zainstalowane żadne źródła ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa. Wnioskodawca nie może też zdemontować urządzeń, instalacji i wyrobów budowlanych zakupionych z dotacji. W przypadku zbycia lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem, obowiązek utrzymania trwałości projektu przechodzi na nabywcę.

6. Na jeden lokal mieszkalny może zostać udzielone jedno dofinansowanie.

7. Jeżeli lokal położony jest w budynku, który podłączony jest do sieci ciepłowniczej, Wnioskodawca ma obowiązek również się do niej podłączyć i nie ma wówczas możliwości przyznania dofinansowania na inne źródło ciepła.

8. Program dofinansowuje  zakup tylko jednego źródła ciepła, wyjątek stanowi ogrzewanie elektryczne, które może składać się z kilku urządzeń trwale zainstalowanych w lokalu.

Program jest realizowany na terenie Gminy Miejskiej Tczew, na podstawie umowy
o dofinansowanie zawartej pomiędzy Gminą Miejską Tczew a Wojewódzkim Funduszem Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dofinansowanie w ramach umowy jest udzielane ze środków udostępnionych WFOŚiGW w Gdańsku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Realizacją programu i obsługą wniosków o dofinansowanie zajmuje się Wydział Rozwoju Miasta, Urząd Miejski w Tczewie, Plan Piłsudskiego 1, II piętro pokój 51 i 53, tel. 58 77-59-492, 58 -77-59-379, 58-77-59-413.

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułNowe naświetlacze na terenie Tczewa
Następny artykułKoncert Sławka Uniatowskiego „The Best Off II” odwołany