Prezydent, zarząd 
Prezydent Miasta – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 158 77 59 354
Z-ca Prezydenta – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 158 77 59 308
Z-ca Prezydenta – ul.  30 Stycznia 158 77 59 306
Sekretariat Prezydenta Miasta i Z-cy – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 158 77 59 309
Sekretarz Miasta – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 158 77 59 351
Skarbnik Miasta – ul.  30 Stycznia 158 77 59 332
Sekretariat Z-cy Prezydenta Miasta – ul.  30 Stycznia 158 77 59 444
Biuro Obsługi Klienta
BOK 1 – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 158 77 59 300
BOK 2 – ul. 30 Stycznia 158 77 59 497
BOK 2 – ul. 30 Stycznia 158 77 59 498
Urząd Stanu Cywilnego – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
Kierownik USC58 77 59 450
Z-ca Kierownika USC58 77 59 431
Wydawanie odpisów aktów USC58 77 59 432
Wydawanie odpisów aktów USC58 77 59 453
Wydawanie odpisów aktów USC58 77 59 451
d/s rej. zgonów58 77 59 453
d/s rej. urodzeń58 77 59 452
Wydawanie odpisów aktów USC58 77 59 421
Biuro Rzecznika Prasowego – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
Kierownik Biura58 77 59 320
d/s promocji miasta58 77 59 322
d/s informacyjno-wydawniczych58 77 59 490
Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
Naczelnik Wydziału58 77 59 301
Z-ca Naczelnika58 77 59 423
d/s czystości i porządku, licencji na transport drogowy58 77 59 439
d/s ochrony środowiska58 77 59 474
d/s zieleni miejskiej58 77 59 440
d/s realizacji inwestycji budownictwa komunalnego i infrastruktury komunalnej58 77 59 345
d/s infrastruktury technicznej58 77 59 412
d/s komunalnych i gospodarki odpadami58 77 59 437
d/s edukacji ekologicznej 58 77 59 447
d/s realizacji inwestycji budownictwa komunalnego i infrastruktury komunalnej58 77 59 491
d/s inwestycji58 77 59 397
Centrum Informatyczne – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
Kierownik Centrum58 77 59 349
d/s administracyjnych58 77 59 388
Wydział Organizacyjny i Kadr – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
Naczelnik Wydziału58 77 59 314
d/s kadrowych, szkoleniowych i praktyk58 77 59 391
d/s kadrowych, szkoleniowych i praktyk58 77 59 391
d/s organizacyjno-kontrolnych58 77 59 392
d/s kontroli jakości i informacji publicznej58 77 59 373
Stanowisko ds. obsługi interesantów58 77 59 343
Stanowisko ds. obsługi interesantów58 77 59 497
Stanowisko ds. obsługi interesantów58 77 59 498
Wydział Administracyjny – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
Naczelnik Wydziału58 77 59 331
Z-ca Naczelnika Wydziału58 77 59 467
d/s administracyjnych i gospodarczych58 77 59 466
d/s administracyjnych i gospodarczych58 77 59 321
Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
Naczelnik Wydziału58 77 59 360
Z-ca Naczelnika Wydziału58 77 59 441
d/s garaży58 77 59 359
d/s dzierżaw i najmów 58 77 59 366
d/s gospodarki lokalami mieszkalnymi58 77 59 316
d/s windykacji i targowisk58 77 59 436
d/s windykacji i targowisk58 77 59 436
d/s budownictwa jednorodzinnego58 77 59 362
d/s osób prawnych oraz użyczeń nieruchomości 58 77 59 364
d/s trwałego zarządu58 77 59 369
d/s nadzoru nad spółkami oraz windykacja należności58 77 59 430
Biuro Zamówień Publicznych – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
Kierownik Biura58 77 59 367
d/s zamówień publicznych58 77 59 367
d/s zamówień publicznych58 77 59 313
d/s zamówień publicznych58 77 59 376
Wydział Rozwoju Miasta – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
Naczelnik Wydziału58 77 59 413
Zarządzanie projektami związanymi z dofinansowaniem zewnętrznym58 77 59 379
Zarządzanie projektami związanymi z dofinansowaniem zewnętrznym58 77 59 428
Zarządzanie projektami związanymi z dofinansowaniem zewnętrznym58 77 59 379
Zarządzanie projektami związanymi z dofinansowaniem zewnętrznym58 77 59 492
Zarządzanie projektami związanymi z dofinansowaniem zewnętrznym58 77 59 492
Biuro Planowania Przestrzennego – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
Kierownik Biura58 77 59 361
Planowanie strategiczne i przestrzenne miasta58 77 59 363
Planowanie strategiczne i przestrzenne miasta58 77 59 344
Planowanie strategiczne i przestrzenne miasta58 77 59 311
Wydział Edukacji – ul. 30 Stycznia 1
Naczelnik Wydziału58 77 59 326
d/s edukacji58 77 59 319
d/s edukacji 58 77 59 329
d/s stypendiów socjalnych i obowiązku szkolnego58 77 59 395
d/s obsługi ZFŚS dla nauczycieli i emerytów placówek oświatowych58 77 59 395
d/s ekonomiczno-administracyjnych58 77 59 327
Wydział Spraw Społecznych – ul. 30 Stycznia 1
Naczelnik Wydziału58 77 59 336
Z-ca Naczelnika Wydziału58 77 59 481
Gospodarka lokalami mieszkalnymi58 77 59 337
Gospodarka lokalami mieszkalnymi58 77 59 405
Rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii58 77 59 348
Organizacje pozarządowe58 77 59 382
Gospodarka dodatkami mieszkaniowymi58 77 59 325
Gospodarka dodatkami mieszkaniowymi58 77 59 425
Gospodarka dodatkami mieszkaniowymi58 77 59 427
Organizacje pozarządowe58 77 59 438
Organizacje pozarządowe58 77 59 422
Organizacje pozarządowe58 77 59 422
Karta Miejska58 77 59 418
Wydział Spraw Obywatelskich – ul. 30 Stycznia 1
Naczelnik Wydziału/ Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych58 77 59 347
Dowody osobiste58 77 59 303
Dowody osobiste58 77 59 403
Dowody osobiste58 77 59 390
Sprawy meldunkowe58 77 59 304
Sprawy meldunkowe58 77 59 404
Biuro Zarządzania Kryzysowego – ul. Wąska 33
Kierownik Biura58 562 50 91
d/s wykrywania i alarmowania oraz likwidacji skażeń WZK58 562 39 53
d/s wykrywania i alarmowania oraz likwidacji skażeń WZK58 562 39 53
Biuro Rady – ul. 30 Styczna 1
Stanowisko d/s obsługi rady 58 77 59 305
Stanowisko d/s obsługi rady58 77 59 426
Wydział Budżetu Urzędu – ul. 30 Stycznia 1 
Naczelnik Wydziału58 77 59 333
Główny Księgowy
Z-ca Naczelnika Wydziału58 77 59 318
Obsługa finansowa wydziałów UM58 77 59 372
Obsługa finansowa wydziałów UM58 77 59 385
Księgowość WGMiK i SM58 77 59 406
Rozliczenie podatku VAT58 77 59 407
Księgowość58 77 59 408
Księgowość58 77 59 323
Rozliczenia ubezpieczeń społecznych58 77 59 353
Wydział Budżetu i Podatków – ul. 30 Stycznia 1
Naczelnik Wydziału58 77 59 350
Stanowisko do spraw rejestracji i poboru podatku od środków transportowych oraz opłata skarbowa – pok. 158 77 59 386
Stanowisko do spraw poboru podatku od nieruchomości od osób prawnych – dot. np. spółek kapitałowych, spółek z o.o., spółek jawnych ) – księgowość – pok. 158 77 59 324
Stanowisko do spraw poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych – księgowość – pok. 1358 77 59 409
Stanowisko do spraw wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych – pok. 1358 77 59 328
Stanowisko do spraw wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych – pok. 1458 77 59 334
58 77 59 402
Stanowisko do spraw wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych – pok. 1558 77 59 374
58 77 59 398
Stanowisko do spraw rejestracji podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych (dot. np. spółek kapitałowych, spółek z o.o., spółek jawnych, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) – pok. 258 77 59 335
Stanowisko do spraw poboru opłaty za odpady komunalne – księgowość – pok. 958 77 59 415
Stanowisko do spraw obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi – pok. 1058 77 59 419
58 77 59 420
Stanowisko do spraw egzekucji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – pok. 958 77 59 396
Biuro Wspierania Przedsiębiorczości – ul. Obrońców Westerplatte 3
Kierownik biura58 77 75 341
Marketing gospodarczy miasta58 77 75 342
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz rejestracja działalności gospodarczej58 77 75 343
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz rejestracja działalności gospodarczej58 77 75 343
Audyt Wewnętrzny – ul. 30 Stycznia 1
Audytor  wewnętrzny58 77 59 310
Stanowiska ds. budżetu miasta – ul.  30 Stycznia 1
d/s budżetu miasta58 77 59 375
d/s budżetu miasta58 77 59 445
Stanowisko ds. windykacji i pomocy publicznej – ul.  30 Stycznia 1
d/s windykacji i pomocy publicznej58 77 59 335
Stanowisko ds. kontroli – ul.  30 Stycznia 1
d/s kontroli58 77 59 401
Konserwator Zabytków Miasta Tczewa – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
Konserwator Zabytków58 77 59 312
Stanowisko ds. bezp. i higieny pracy – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
BHP58 77 59 365
Archiwum Zakładowe – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
Archiwista58 77 59 365
Stanowisko ds. administracyjno / prawnych – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
Stanowisko ds. administracyjno / prawnych58 77 59 315
Stanowski ds. polityki rowerowej – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
d/s polityki rowerowej 58 77 59 428
Stanowski ds. elektromobilności – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
d/s elektromobilności 58 77 59 424
Straż Miejska – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
Komendant Straży Miejskiej58 77 59 340  
Z-ca komendanta  58 77 59 393
Kierownik Referatu SM58 77 59 380
Starszy inspektor58 77 59 317
REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułŚredniowieczny zamek na Bulwarze Nadwiślańskim
Następny artykułMapa strony