Szczegóły zamówienia

Tryb: Przetarg nieograniczony

Typ: usługa

Typ zamówienia: Tryb otwarty

Przedmiot zamówienia

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie w latach 2021 – 2023
Numer referencyjny: BZP.271.3.16.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie bieżącej obsługi prawnej na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie (dalej: Urząd Miejski lub UM), tj. wszystkich wydziałów oraz straży miejskiej w latach 2021 – 2023. Zakres działalności Urzędu zawarty jest w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Tczewie stanowiącym załącznik nr 6 SIWZ. 2. Świadczenie obsługi prawnej obejmuje w szczególności: 1) zastępstwo prawne; 2) zastępstwo procesowe, w tym przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami i organami administracyjnymi, organami innych instytucji publicznych i prywatnych, organami skarbowymi wszystkich instancji, a także Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych; 3) udzielanie porad prawnych (zawierających analizę stanu prawnego i konkluzję prawidłowego zdaniem opiniującego rozwiązania); 4) udzielanie konsultacji prawnych; 5) dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i prowadzenie egzekucji wierzytelności cywilno-prawnych Zamawiającego wg dyspozycji Zamawiającego; 6) przejęcie akt spraw sądowych i egzekucyjnych w toku wg stanu na dzień zawarcia umowy; 7) sygnalizowanie zapowiedzi nowych lub zmian obowiązujących przepisów związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego, poprzez bieżące informowanie o ww. zmianach, w szczególności podczas cyklicznych spotkań z udziałem osób kierujących komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Tczewie; 8) sporządzanie opinii prawnych w zakresie działalności Zamawiającego; 9) udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych (zawierających analizę stanu prawnego i konkluzję prawidłowego zdaniem opiniującego rozwiązania), w zakresie prawa zamówień publicznych, w tym przygotowywanie odpowiedzi na odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej oraz skargi do Sądu Okręgowego; 10) udział, w miarę potrzeb, w przygotowaniu postępowań, w szczególności dotyczących zamówień publicznych; 11) analizowanie pod względem prawnym dokumentacji przetargowych; 12) obsługę prawną inwestycji, których inwestorem jest Gmina Miejska Tczew poprzez Wydziały/Biura UM; 13) obsługę prawną w zakresie działalności Urzędu Miejskiego w Tczewie z wykorzystywaniem funduszy pomocowych; 14) opiniowanie lub przygotowanie projektów decyzji administracyjnych, umów, aneksów, porozumień, ugód, uchwał i zarządzeń organów Gminy itp.; 15) opracowywanie lub opiniowanie projektów wewnątrzzakładowych aktów prawnych; 16) udział w negocjacjach, rokowaniach, spotkaniach prowadzonych przez Zamawiającego; 17) uczestniczenie, na wniosek naczelnego kierownictwa, naczelników, kierowników, komórek organizacyjnych w prowadzonych rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego; 18) udział w pracach zespołów, komisji i innych ciał roboczych powoływanych przez Prezydenta Miasta Tczewa wg. dyspozycji Prezydenta Miasta; 19) stały dyżur jednego radcy prawnego/adwokata/prawnika zagranicznego w siedzibie Zamawiającego, co najmniej 27 godzin tygodniowo, w następującym wymiarze: od poniedziałku do środy i w piątek od godziny 9.00 do godziny 14.00, w czwartek od godziny 9.00 do godziny 16.00; 20) obsługę prawną sesji Rady Miejskiej w Tczewie przez jednego radcę prawnego/adwokata/prawnika zagranicznego; 21) wykonywanie innych czynności z zakresu pomocy prawnej, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego, wynikających z przepisów ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) lub też innych obowiązujących przepisów prawa; 22) sporządzenie kserokopii wniosków kierowanych przez pracowników odpowiednich komórek organizacyjnych Zamawiającego wraz z udzieloną na nie odpowiedzią oraz przekazanie ich pracownikowi ds. administracyjno – prawnych Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Załączono plikiREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułXXV sesja Rady Miejskiej w Tczewie – 22 grudnia
Następny artykułPomnik Poległych Stoczniowców – to, czego nie przeczytasz w żadnym przewodniku