Prezydent Miasta Tczewa ogłasza nabór wniosków w ramach programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Tczew”.

Nabór ogłasza się na podstawie wytycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (zwany dalej Funduszem). O dotację mogą ubiegać się wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości z zastrzeżeniem, że nieruchomość nie jest wykorzystywana na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646), zwane dalej Wnioskodawcami.

Dotowane będą koszty wynikające z realizacji zadań polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych, stanowiących pokrycia dachowe, tj.:

  1. demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest;
  2. transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest zdemontowanych i znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych na terenach nieruchomości do których Wnioskodawca posiada tytuł prawny i objętych inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do 05.06.2020r. (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Tczewie).

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w formie wypełnionego formularza wraz z załącznikami:

  • dokumentację fotograficzną obrazującą stan istniejący (wydruk zdjęć oraz zdjęcia zgrane na nośniku elektronicznym CD/DVD),
  • aktualny wyciąg z księgi wieczystej nieruchomości,
  • tytuł prawny do dysponowania nieruchomością w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jej właścicielem,
  • mapa terenu z zaznaczeniem obiektu będącego przedmiotem wniosku,
  • ewentualne pełnomocnictwo udzielone przez współwłaścicieli nieruchomości, z której planuje się usunięcie wyrobów zawierających azbest,
  • ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest wg wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).
  • informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania wg wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

Informacja o uzyskaniu dotacji na usuniecie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Tczewa ogłoszona zostanie przez Fundusz w terminie do 31.07.2020r. Po pozytywnej decyzji Funduszu w sprawie przyznania dotacji, Urząd Miejski wybierze wykonawcę zadania. Ogłoszenie o wyborze wykonawcy umieszczone zostanie na stronie internetowej miasta pod adresem www.wrotatczewa.pl. Wnioskodawcy po opublikowaniu informacji zobowiązani będą do spełnienia wszystkich warunków koniecznych do wykonania zadania w zakresie przedstawionym we wnioskach o dofinansowanie. Zadanie realizowane będzie od momentu wyboru Wykonawcy do końca października 2020 roku.

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułPracownicy Centrum Kultury i Sztuki szyją maseczki ochronne
Następny artykułFabryka Sztuk online – odcinek 13 – kosmiczny konkurs