Szczegóły zamówienia

Tryb: Przetarg nieograniczony

Typ: Usługa

Typ zamówienia: Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji: czwartek, 31.12.2020

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa polegająca na przewozie najkrótszą trasą uczniów niepełnosprawnych na odcinku dom – szkoła/przedszkole – dom, w okresie od stycznia do czerwca 2020 r. oraz od września do grudnia 2020 r. według następujących tras przewozu: – Tczew dom – SOSW Tczew, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe na terenie miasta Tczewa – Tczew dom, z zapewnieniem dodatkowej osoby do opieki (zapewnienie przewozu co najmniej dwoma busami, szacunkowa ilość osób ok. 35). Dzienny przewóz będzie realizowany w dniach od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem wakacji i ferii oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) w sprawie organizacji roku szkolnego oraz w dniach okazjonalnych takich jak dzień dziecka, spotkanie teatralne, organizowane przez jednostki wycieczki. Pod pojęciem dzienny przewóz należy rozumieć przewóz/przewozy uczniów niepełnosprawnych na odcinku dom – szkoła (przedszkole) – dom w jednym dniu. Zamawiający przewiduje szacunkowo 195 dziennych przewozów w okresie realizacji umowy. Liczba uczniów objętych dowozem może się zwiększyć lub zmniejszyć; po każdej zmianie Zamawiający przedłoży Wykonawcy aktualny wykaz uczniów. W przypadku zmian liczby dowożonych uczniów Wykonawca zobowiązuje się do dowożenia uczniów, zgodnie ze zmienionym wykazem od następnego dnia po wprowadzeniu przez strony zmiany umowy w zakresie wykazu uczniów i miejsca ich odbioru. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Załączono pliki

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułOczyszczenie rowów melioracyjnych, odcinka Kanału Młyńskiego oraz czyszczenie piaskowników w Tczewie
Następny artykułOdbiór odpadów komunalnych z Gminy Miejskiej Tczew, jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w 2020 roku