PROJEKT:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew

PROGRAM:

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 10 Energia

Działanie 10.1. Efektywność Energetyczna – mechanizm ZIT

Poddziałanie 10.1.1. Efektywność Energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne

OPIS PROJEKTU:

Przedsięwzięcie polega na podjęciu kompleksowej termomodernizacji obiektów, związanej z infrastrukturą techniczną i dociepleniem zewnętrznym, która poprawi ich efektywność energetyczną. Szczegółowy zakres projektu uwzględnia wszystkie rekomendacje wskazane w audytach energetycznych oraz w całości wynika z tych rekomendacji. Kompleksową termomodernizację planuje się wykonać w następujących budynkach użyteczności publiczne i w opisanym zakresie:

1. Szkoła Podstawowa nr 10: modernizacja systemu centralnego ogrzewania; wymiana oświetlenia zewnętrznego zainstalowanego na elewacji budynku szkoły ; wymiana starych okien i luksferów i zmniejszenie ich powierzchni; montaż wentylacji mechanicznej na hali sportowej; ocieplenie wszystkich ścian zewnętrznych wraz z podcieniem przy wejściu do szkoły; ocieplenie wszystkich stropodachów budynku; wymiana bojlerów elektrycznych na pompy ciepła do produkcji CWU. W budynku zostanie zastosowane centralne ogrzewanie na paliwo gazowe. GPEC Tczew nie planuje rozbudowy sieci ciepłowniczej w otoczeniu budynku szkoły. W takich warunkach, podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej jest nieopłacalne.

2. Gimnazjum nr 3: modernizacja systemu centralnego ogrzewania; montaż wentylacji mechanicznej na hali sportowej; modernizacja systemu CWU; likwidacja luksferów; ocieplenie ścian cokołowych i ścian zewnętrznych piwnic; ocieplenie wszystkich ścian zewnętrznych; zmodernizowanie oświetlenia;

wymiana starych drewnianych drzwi zewnętrznych; ocieplenie stropodachów wentylowanych; ocieplenie stropodachu hali sportowej; ocieplenie ściany zewnętrznej przy gruncie,

3. Szkoła Podstawowa nr 8: modernizacja systemu centralnego ogrzewania; wymiana starych okien i zmniejszenie ich powierzchni; ocieplenie ścian zewnętrznych (łącznie z cokołowymi); modernizacja systemu CWU; ocieplenie stropu pod poddaszem nieużytkowym starej części; ocieplenie stropodachów nowej części; ocieplenie ściany zewnętrznej przy gruncie; zmodernizowanie oświetlenia,

4. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2: modernizacja systemu centralnego ogrzewania; modernizacja systemu CWU; sterowanie czasowe centrali wentylacyjnej na stołówce; wymiana i likwidacja okien w piwnicy; wymiana starych drzwi metalowych prowadzących z hali sportowej na zaplecze boisk „Orlik”; ocieplenie starej ściany zewnętrznej; ocieplenie ściany cokołowej; wymiana okna drewnianego w korytarzu; wymiana starych drzwi zewnętrznych klatki schodowej; zmodernizowanie oświetlenia; ocieplenie ściany zewnętrznej przy gruncie,

5. Przedszkole Nr 8: modernizacja systemu centralnego ogrzewania; sterowanie czasu pracy pompy cyrkulacyjnej CWU; ocieplenie stropodachu nad piwnicą; wymiana starych okien drewnianych w piwnicy i na parterze oraz zlikwidowanie jednego okna na parterze; wymiana starych drzwi drewnianych i metalowych; ocieplenie wszystkich ścian zewnętrznych; ocieplenie stropodachu nad wejściem głównym; ocieplenie stropodachu wentylowanego; montaż kolektorów słonecznych na potrzeby CWU.

TERMIN REALIZACJI:

11.08.2016-30.11.2020

BUDŻET PROJEKTU:

Całkowity koszt realizacji projektu: 11 278 730,09 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 11 278 730,09 PLN

Dofinansowanie z budżetu EFRR: 7 958 644,00 PLN (70,56% wydatków kwalifikowalnych)

Wkład własny Gminy Miejskiej Tczew: 3 320 086,09 PLN

KONTAKT: 

Przemysław Misiewicz

Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji

misiewicz@um.tczew.pl

Andrzej Gockowski

Wydział Rozwoju Miasta

gockowski@um.tczew.pl

REKLAMA MIEJSKA