PROJEKT:

Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi

PROGRAM:

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 9 Mobilność

Działanie 9.1. Transport Miejski

Poddziałanie 9.1.1. Transport Miejski – Mechanizm ZIT

OPIS PROJEKTU:

W ramach projektu zakłada się wykonanie następujących zadań:

1. Wykonanie rozbudowy parkingu w ramach Transportowego Węzła Integracyjnego. Projektowana rozbudowa pozwoli na uzyskanie dodatkowo 103 miejsca parkingowe. Miejska parkingowe będą bezpłatne.

2. Budowa i przebudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg dla rowerów:

a) wzdłuż Alei Zwycięstwa (jako przebudowa) ok. 522 mb.,

b) wzdłuż ul. Armii Krajowej długość ok. 1 184 mb. wraz z pętlą indukcyjną,

c) odcinek wzdłuż części ul. Wojska Polskiego: długość ok. 905 mb. wraz z pętlą indukcyjną.

3. Przebudowa ul. Gdańskiej, jako elementu spójnej organizacji ruchu węzła transportowego ok. 1 527 mb, wraz z budową drogi rowerowej do bulwaru nadwiślańskiego długość ok. 2.150 mb. wraz z pętlą indukcyjną, poprawiające dostępność, sprawność i bezpieczeństwo funkcjonowania węzła integracyjnego. Zostanie to osiągnięte poprzez zintegrowanie elementów inżynierskich, funkcjonalności układu i organizacji ruchu. Wydatki niekwalifikowalne odnoszą się do zakresu zadania Przebudowy ul. Gdańskiej, na odcinkach wychodzących poza zakres związany bezpośrednio z obsługą komunikacyjną węzła transportowego, zamykający obejście w formie ulicy obwodowej, z wyłączeniem drogi rowerowej (jako wydatku kwalifikowalnego) na całej długości ulicy Gdańskiej i dalej ulicy I-go Maja, Jana z Kolna, stanowiącej dojazd do węzła ze strony terenów Starego Miasta i Czyżykowa. Planowane trasy tworzą wspólnie z istniejącymi już odcinkami sieć dojazdu do węzła transportowego z wszystkich kierunków miasta, umożliwiając także płynny i bezpieczny przejazd osobom dojeżdżającym rowerem do dworca z osad podmiejskich.

4. W ramach instrumentu elastyczności przewiduje się przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej z elementami happeningu. Kampania będzie budowała świadomość na temat zrównoważonej mobilności wśród potencjalnych użytkowników transportu zbiorowego, w tym korzystających z węzła integracyjnego, znaczenia dla środowiska miejskiego, ograniczania ruchu samochodowego, docenienia preferencji transportu publicznego i ruchu rowerowego i pieszego. Zakres przedsięwzięcia jest optymalny, gdzie po wykonaniu planowanych elementów drogowych i inżynierskich zostanie uzupełniona infrastruktura węzła transportowego w sposób maksymalnie wykorzystujący przestrzeń przydworcową i jego istniejące zasoby techniczne dla rozwijającej się funkcji węzła, w zakresie dojazdów, miejsc parkingowych i zwiększającego się ruchu rowerowego.

Przyjęte rozwiązania techniczne w aspekcie ekonomicznym i technologicznym są odpowiednie dla osiągnięcia celów projektu.

5. Promocja projektu.

TERMIN REALIZACJI:

11.08.2016-15.01.2021

BUDŻET PROJEKTU:

Całkowity koszt realizacji projektu: 41 121 732,10 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 32 962 163,74 PLN

Dofinansowanie z budżetu EFRR: 25 366 536,51 PLN (76,96% wydatków kwalifikowalnych)

Wkład własny Gminy Miejskiej Tczew: 7 595 627,23 PLN

KONTAKT: 

Marcin Górny

Miejski Zarząd Dróg w Tczewie

gorny@zuktczew.pl

Monika Rożanowska

Wydział Rozwoju Miasta

mrozanowska@um.tczew.plREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułLiquid Energy – Liquefied (bio-)gas as a driving force for development and use of green energy technology
Następny artykułKompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew