Projekt: Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa.

Program: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa 8. Konwersja

Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego

Nazwa Beneficjenta:                        Gmina Miejska Tczew

Partnerzy projektu:              Gmina Tczew, Gmina Subkowy, Gmina Pelplin, Gmina Gniew.

Krótki opis projektu:

Inwestycja realizowana jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowych R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9”.  Trasa docelowo będzie częścią międzynarodowej sieci szlaków rowerowych Euro Velo.

Przedmiotem projektu jest budowa Wiślanej Trasy Rowerowej R9 na terenie powiatu tczewskiego, spełniającej międzynarodowe standardy, o łącznej długości 64,64 km wraz z oznakowaniem oraz zagospodarowaniem 13-stu miejsc postojowych na całym odcinku trasy na terenie powiatu.

Projekt jest przygotowywany w partnerstwie z gminami z powiatu tczewskiego, tj.
Gmina Miejska Tczew – jako Partner Wiodący oraz Partnerzy Projektu: Gmina Tczew, Gmina Subkowy, Gmina Pelplin, Gmina Gniew.

W ramach w/w przedsięwzięcia trzech z Partnerów Projektu (tj. Gmina Miejska Tczew, Gmina Tczew, Gmina Pelplin) planuje prace inwestycyjne związane z budową drogi rowerowej o łącznej długości 9,3 km gminy oraz wszyscy Partnerzy planują prace związane z zagospodarowaniem miejsc postojowych w małą architekturę w zależności od potrzeb danego miejsca (m.in. ławki, stoły, wiaty, sanitariaty, śmietniki, stojaki rowerowe, tablice informacyjne wg. wzoru, itp.) i oznakowaniem całego odcinka „Pomorskiej Trasy Rowerowej o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa” na terenie własnej gminy.

Okres realizacji projektu:

od: 01.06.2017 r.

do: 31.12.2019 r.

Cele projektu i efekty jego realizacji:

Podstawowym celem projektu są:

– stworzenie produktu turystycznego, mające na celu wykreowanie markowego produktu turystyki rowerowej obejmującego całe województwo,

– wpisanie się w sieć międzynarodowych tras Euro Velo, spełniającej międzynarodowe standardy,

-udostępnienie miejsc atrakcyjnych kulturowo i przyrodniczo,

– zwiększenie zatrudnienia w sektorze usług turystycznych i okołoturystycznych.

Wskaźniki produktu: Długość utworzonych szlaków turystycznych: 66,64 km

Wskaźniki rezultatu: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętym wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne.             Wartość docelowa: 10 000 (odwiedziny/ rok)

Budżet całego Projektu:

Wartość wydatków ogółem: 13 388 334,24 zł

Wydatki kwalifikowalne: 8 581 260,90 zł

Wydatki niekwalifikowalne: 4 807 073,34 zł

Wartość dofinansowania z budżetu środków europejskich (63,70 %):  5 466 263,19 zł

Wartość wkładu własnego (łącznie wszyscy Partnerzy): 3 114 997,71 zł

Budżet dla Gminy Miejskiej Tczew:

Wartość wydatków: 8 601 000,00 zł

Wydatki kwalifikowalne: 3 793 926,66 zł

Wydatki niekwalifikowalne: 4 807 073,34 zł

Wartość dofinansowania z budżetu środków europejskich (63,70 %): 2 416 731,28 zł

Wartość wkładu własnego (36,30%): 1 377 195,38 zł

Osoby do kontaktu:

Marcin Górny

Miejski Zarząd Dróg w Tczewie

gorny@zuktczew.pl

Ewa Pryba

Wydział Rozwoju Miasta

pryba@um.tczew.pl

REKLAMA MIEJSKA