Od 2005 r. miasto Tczew realizuje pomoc socjalną dla uczniów z rodzin o najniższych dochodach.  Stypendia szkolne o charakterze socjalnym przysługują tym uczniom, u których miesięczny dochód na osobę w rodzinie  nie przekracza kryterium dochodowego, czyli 528 zł.

Pomoc materialna dla uczniów ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i umożliwienie im lepszego startu w dorosłe życie. Celem tych działań jest także zapobieganie segregacji uczniów ze względu na sytuację materialną oraz stworzenie im możliwości równego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej. Udzielenie uczniowi pomocy w odpowiedniej formie (właściwych zajęć wyrównawczych, edukacyjnych, terapeutycznych, zaspokojenie specyficznych potrzeb wynikających z procesu edukacji jak np. „zielona szkoła” lub wycieczka szkolna, czy pomocy rzeczowej) jest uwarunkowane jego rzeczywistymi potrzebami edukacyjnymi, a nie potrzebami socjalnymi. Dzięki takim działaniom dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mają takie same szanse na zdobycie dobrego wykształcenia jak pozostali uczniowie.

Łącznie w roku 2020 wydano  741 decyzji  na stypendia szkolne  o charakterze  socjalnym, w tym 540 dla uczniów szkół  podstawowych  i 201  dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz innych placówek (np.  ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych). Ponadto wydano 3 decyzje o przyznaniu zasiłku szkolnego.

Na ten cel przekazano  blisko 364 tys. zł,  w tym  291 148,45 to kwota dotacji, 72 787,11 to środki własne gminy.

Miesięczna wysokość stypendium, w zależności od dochodów w rodzinie, wynosiła od 105 do 125 zł.

Przyznane środki były wykorzystywane najczęściej na zakup sprzętów komputerowych,  udział  w pozalekcyjnych zajęciach sportowych,  naukę języków obcych.

M.M.

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułPrzystań na sprzedaż – przetarg 23 marca
Następny artykułNowa wystawa malarstwa w Fabryce Sztuk