Gmina Miejska Tczew maju 2021 roku podjęła działania zmierzające do uszczelnienia systemu gospodarki odpadami komunalnymi przystępując do współpracy w ramach pilotażowego programu GovTech Polska, na aplikację wykrywającą rozbieżności  w deklaracjach określających wysokość opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi. Aplikacja porównała dane pozyskane od jednostek oświatowych, MOPS w Tczewie, zarządców nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych,  ZWIK Sp. z o.o,  z rejestru urodzeń Gminy Miejskiej Tczew oraz rejestru dodatków mieszkaniowych.

Etap weryfikacji pozyskanych  danych zakończył  się wykazaniem nieprawidłowości pod danym adresem.  Kolejnym etapem działań gminy będzie przeprowadzanie kontroli oraz postępowań wyjaśniających. Zgodnie z art. 6o pkt 1 ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz.U. z 2021 poz.888 z poźn. zm.)  w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Prezydent Miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki.  

Opłata za odbiór odpadów komunalnych  przedawnia się po upływie 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności opłaty.

Prosimy mieszkańców o zweryfikowanie swoich  oświadczeń składanych bezpośrednio zarządcy nieruchomości, co pozwoli na złożenie przez zarządcę prawidłowej deklaracji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi.

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułXXXIV sesja Rady Miejskiej – 30 września
Następny artykułJarmark rękodzieła