LXVI sesja Rady Miejskiej – 29 lutego

52

Porządek obrad

LXVI sesji Rady Miejskiej w Tczewie

na dzień 29 lutego 2024 r. o godz. 10.00 w Tczewie

 1. Część pierwsza:
 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Sprawdzenie obecności radnych.
 3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 stycznia 2024 r.
 5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c luty 2024 r.
 6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 25 stycznia 2023 r.                   do 28 lutego 2024 r.
 1. Część druga:
 2. Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa za lata 2021 – 2022
 3. Informacja z realizacji w 2023 r. stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.
 4. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej za 2023 r.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 •  
 •  
  • ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Tczewie uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu.
  • przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (SUMP)
  •  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie przystani wodnej przy ulicy Nadbrzeżnej w Tczewie
  •  zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydatach na ławników
  • przyjęcia programu osłonowego ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024
  • zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Tczewa  na rok 2024
  •  zmian w budżecie miasta Tczewa na 2024 r.,
  •  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2024-2034.
 1. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
 2. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).

Porządek z dnia 15 lutego 2024 r.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułNarodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – 1 marca
Następny artykułWyniki konkursu plastycznego pt. „Przez morza i oceany”