28 marca 2024 r. Rada Miejska w Tczewie Uchwałą nr LXVII/912/2024 przyznała dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa, Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Tczewie na prace konserwatorskie przy dekoracji malarskiej (gotyckiej) na ścianie Kaplicy Świętych Niewiast w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Św. przy ul. Wyszyńskiego 6 w Tczewie, w wysokości 31 200,00, nie więcej jednak niż 75 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

Dofinansowanie z budżetu gminy prowadzone jest na podstawie przyjętych zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa (Uchwała Rady Miejskiej w Tczewie XLIX/430/2010 z dnia 30 września 2010 r.).

Na podstawie ww. Uchwały Rady Miejskiej w Tczewie w terminie składania wniosków, tj. do 10 stycznia 2024 r., złożony został 1 wniosek, który wpisany jest indywidualnie do rejestru zabytków. Budynek objęty jest ochroną konserwatorską, która umożliwia ubieganie się o dotację zgodnie z obowiązującymi na terenie miasta Tczewa zasadami.

Po analizie wniosku, a także biorąc pod uwagę środki finansowe będące do dyspozycji oraz zakres i znaczenie przeprowadzenia planowanych prac dla stanu technicznego ww. polichromii, Rada Miejska w Tczewie postanowiła przyznać dotacje na jej konserwację.

Zgodnie § 9 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej nr XLIX/430/2010 z 30 września 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa, przekazanie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej przez Gminę Miejską Tczew z beneficjentem. W umowie określone zostaną między innymi: szczegółowy opis zadania, na które przyznana została dotacja, termin realizacji zadania oraz konsekwencje braku lub opóźnienia realizacji, kwotę dotacji i tryb jej płatności oraz specyfikację, jakie rodzaje kosztów zostaną z niej pokryte, zobowiązanie do pokrycia przez wnioskodawcę, pozostałych kosztów zadania, na które przyznano dotację, tryb kontroli realizacji zadania, zapewnienie przez podmiot poddania się kontroli w trakcie wykonywania umowy jak i po jej wykonaniu, konieczność potwierdzenia wykonania prac przez przedstawiciela Gminy Miejskiej Tczew, określenie terminu i sposobu rozliczenia zadania oraz dotacji pod względem finansowym i merytorycznym przez podmiot otrzymujący dotację

Jednocześnie informujemy, że w dodatkowym terminie naboru tj. do 31 marca 2024 r. nie wpłynął żaden kolejny wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, do realizacji w roku bieżącym”.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułTczewska Liga Siatkówki
Następny artykułO!PLA – 12. Ogólnopolski Festiwal Animacji – 11 kwietnia