„Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – edycja 2024

119

Gmina Miejska Tczew pozyskała środki finansowe w wysokości 1 238 878, 94 na realizację programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – edycja 2024 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego, którego głównymi założeniami jest poprawa jakości życia oraz wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.


Celem szczegółowym Programu jest przyznanie usługi osobom wymagającym wysokiego poziomu wsparcia, tj.

  • osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • dzieci do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Korzystanie z usługi asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnością jest bezpłatne.

Usługa asystencji osobistej może być realizowana przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę. Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny
uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

Wsparcie w 2024 roku przewidziano dla co najmniej 55 osób (ilość ta może ulec zmianie), w tym :

  • 10 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
    z niepełnosprawnością sprzężoną oraz;
  • 35 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz;
  • 5 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz;
  • 5 dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz;

Asystent osobisty może zostać wyznaczony przez osobę niepełnosprawną lub jego opiekuna prawnego, jednak nie może on być członkiem rodziny, opiekunem prawnym osoby niepełnosprawnej, nie może również zamieszkiwać z osobą niepełnosprawną. Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Więcej informacji na temat programu, można uzyskać:

osobiście, w siedzibie MOPS w Tczewie przy ul. 1 Maja 8, osobiście w godzinach urzędowania(7:15-15:15);
• telefonicznie, pod numerem 58 777 00 20 wew.130, 128 lub 169 lub na stronie internetowej https://mops.tczew.pl/asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-edycja-2024/.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułMALEŃCZUK & Rhythm Section – koncert 25 lutego
Następny artykułWystawa prac Henryka Kudzio – Fabryka Sztuk zaprasza