Zmiana stawek podatku od nieruchomości – od stycznia 2023 r.

544

Podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej uchwalone zostały stawki podatku od nieruchomości, które obowiązywać będą w 2023 r. Uchwała czeka na opublikowanie  w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przy określaniu wysokości stawek rada gminy może różnicować ich wysokość   dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności lokalizację, sposób wykorzystywania czy rodzaj zabudowy budynków, jednakże ich wysokość nie może przekroczyć stawek określonych przez Ministra Finansów.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M. P. poz. 731) maksymalne stawki zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych           w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r., który wyniósł 111,8. Oznacza to,  że nastąpił ich realny wzrost o 11,8 procent.

Proponowane przez Radę Miejską w Tczewie stawki są stawkami maksymalnymi ustalonymi przez Ministra Finansów na rok 2023 za wyjątkiem stawki dla budynków gospodarczych przeznaczonych wyłącznie na niezarobkowe cele bytowe gospodarstwa domowego, która wynosi 7,06 zł (wzrosła o 0,76 zł w stosunku do stawki obowiązującej   w 2022 r.).

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie wpływów do budżetu miasta o około 3,2 mln zł.

Radni przyjęli uchwałę 18 głosami „za”, przy dwóch wstrzymujących się.

Uchwała określa stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie miasta Tczewa w następującej wysokości:

1) od gruntów:

  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni   –  1,16 zł
  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni   –  5,79 zł
  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni    – 0,61 zł
  4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową,  usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni  –  3,81 zł

2) od budynków lub ich części:

  1. mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej  –  1,00 zł
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz  od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                                                                                             – 28,78 zł
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej   –  13,47 zł
  4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej   –    5,87 zł
  5. gospodarczych przeznaczonych wyłącznie na niezarobkowe cele bytowe gospodarstwa domowego od 1 m2 powierzchni użytkowej –    7,06 zł
  6. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej     –    9,71 zł.


REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułOd listopada – zmiana cen biletów komunikacji miejskiej
Następny artykułWarsztaty rodzinne w Fabryce Sztuk