XXXII sesja Rady Miejskiej – 24 czerwca

80

Porządek obrad  XXXII sesji  Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 24 czerwca  2021 r. o godz. 10.00 w Tczewie

 1. Część pierwsza:
 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Sprawdzenie obecności radnych.
 3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 maja 2021 r.
 5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c czerwiec 2021 r.
 6. Informacja z interpelacji  zgłoszonych przez radnych w okresie od 27 maja do 23 czerwca 2021 r.
 1. Część druga:
 2.  Stan zaawansowania inwestycji i remontów za I półrocze 2021 r.
 3.  Ocena realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Tczewie za 2020 r.
 4.  Raport o stanie Miasta Tczewa za 2020 rok.
  1. Debata.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Tczewa.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu miasta za 2020 rok.
  • Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  • Dyskusja.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze    sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2020 rok.
  • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa absolutoriumz tytułu wykonania budżetu miasta za 2020 rok.
 • Podjęcie uchwał w sprawie:
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu przy ulicy Warsztatowej w Tczewie,
  • ustanowienia pomnika przyrody,
  •  określenia uprawnień pasażerów do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów zbiorową komunikacją masową w Tczewie,  
  •  opłat za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji masowej w Tczewie w latach  2021- 2033,
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa,
  • przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą ,,Budowa Systemu Roweru Metropolitarnego Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot”,
  •   wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, z przeznaczeniem na cele usługowe,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2021,
  • likwidacji jednostki budżetowej Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji oraz utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2021 r.
 • zmian w budżecie miasta Tczewa na 2021 rok,
  • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej  miasta Tczewa na lata 2021-2035,
 • Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
 • Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).


REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułNowy wybieg dla psów – przy ul. Gryfa Pomorskiego
Następny artykułPółkolonie w szkołach – już od 28 czerwca