XLIX sesja Rady Miejskiej – 27 października

125

Porządek obrad  XLIX sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 27 października 2022 r. o godz. 10.00 w Tczewie

 1. Część pierwsza:
 2. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 3. Sprawdzenie obecności radnych.
 4. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 29 września 2022 r.
 6. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za październik 2022 r.
 7. Informacja z interpelacji zgłoszonych  przez radnych w okresie od 29 września do 26 października 2022 r.
 1. Część druga:
 2. Informacja o funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, w których Gmina Miejska Tczew posiada udziały za 2021 rok oraz za I półrocze 2022 roku.
 3. Raport o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Tczewa w roku szkolnym 2021/2022.
 4. Informacja z przebiegu „Nieobozowej Akcji Lato w 2022 r.”
 5. Informacja Prezydenta Miasta Tczewa o wynikach z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2022 roku (za rok 2021),
 6. Informacja Przewodniczego Rady Miejskiej w Tczewie z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. (za 2021 rok).
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023,
  1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie przy ulicy Czatkowskiej i Działkowej w Tczewie,
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa,
  1. ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Tczewie,
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady ustalania niektórych składników wynagradzania nauczycieli,
  1. zmian w budżecie miasta Tczewa na 2022 r.,
  1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2022-2033.
 1. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
 2. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).


REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykuł„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2021)”
Następny artykułZmiany w rozkładach jazdy – od 29 października do 1 listopada