Już tylko do 15 września można składać wnioski dotyczące stypendiów szkolnych.

Stypendium szkolne to forma pomocy uczniom, której celem jest wyrównanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego. W roku szkolnym 2020/2021 z tej formy pomocy skorzystało 426 uczniów ( I – VI )  oraz 312 uczniów ( IX- XII ) w tym 3 uczniów z zasiłku szkolnego. Łącznie otrzymali ponad 364 tys. zł.

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty kryterium dochodowego tj. 528 zł (netto). Wnioski składa się w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Termin składania wniosków: do 15 września, dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych  do 15 października.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych  od  października do czerwca w danym roku szkolnym.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniowi na:

  • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania ( np. wyrównawcze zajęcia edukacyjne, zajęcia dla dysgrafików, dyslektyków, logopedyczne, przedsięwzięcia realizowane przez szkołę jak wyjścia/ wyjazdy do kina, teatru, wycieczki szkolne itp.);
  • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, np. nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych;
  • pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym ( np. zakup podręczników, lektur, słowników, multimedialnych programów edukacyjnych, komputera, zakup wyposażenia ucznia w związku z udziałem w zajęciach realizowanych poza szkołą np. zakup instrumentu muzycznego, zakup okularów);
  • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w szczególności: transportu środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowania w bursie, internacie (z wykluczeniem opłat za wyżywienie)

Wypłata stypendium szkolnego następuje poprzez zwrot wydatków  (wydatki te musi zaakceptować naczelnik Wydziału Edukacji UM). Szczegółowe informacje można otrzymać w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego (tel. 58 77 59 370).

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułSmart Metropolia 2021 – inteligentne rozwiązania dla samorządów
Następny artykułFundusze unijne – bezpłatne konsultacje