Porządek obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 24 września  2020 r. (czwartek) godz. 1000. Sesja odbędzie się on-line (transmisja na YouTube).

Część pierwsza:

 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Sprawdzenie obecności radnych.
 3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 27 sierpnia 2020 r.
 5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za wrzesień 2020 r.
 6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 27 sierpnia do 23 września 2020 r.

Część druga:

 1. Informacja z działalności Młodzieżowej Rady Miasta w roku szkolnym 2019/2020.
 2. Informacja o funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, w których Gmina Miejska Tczew posiada udziały za 2019 rok oraz za I półrocze 2020 roku.
 3. Informacja z wykonania budżetu miasta Tczewa za I półrocze 2020 r.
 4. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r.
 5. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020r.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Tczew oraz warunków i zasad korzystania z nich przez przewoźników i operatorów wraz ze stawkami opłat,
 • zmian w budżecie miasta Tczewa na 2020 rok,
 • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2020-2033,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej przedmiot prawa własności Gminy Miejskiej Tczew położonej w Tczewie przy ul. Wojska Polskiego oraz wyrażenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty od ceny sprzedaży,
 • zmiany Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków  i Petycji Rady Miejskiej w Tczewie na okres kadencji 2018-2023,
 • skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 3 lipca 2020r.
 • skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 8 lipca 2020r.
 • skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 28 lipca 2020r.
 • skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 lipca 2020r.
 • skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 10 sierpnia 2020r.
 • skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 27sierpnia 2020r.
 • skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 28 sierpnia 2020r.
 • skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 04 września 2020r.

7. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułNagrody prezydenta Tczewa za działalność kulturalną
Następny artykułGdańska już przejezdna