Programy regionalne, zgodnie z art. 66c Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ((Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.), stanowią dla samorządu regionalnego istotne narzędzie kształtowania regionalnej polityki rynku pracy, gdyż ich realizacja umożliwia ukierunkowanie środków Funduszu Pracy na wsparcie bezrobotnych z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i regionalnej perspektywy rozwoju.

Program Praca dla Pomorzan jest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, w porozumieniu z powiatowymi urzędami pracy z regionu. W tym roku stanowi odpowiedź na działania w ramach Obszaru 1: Kompetentni i wykwalifikowani mieszkańcy Pomorza, ujęty w Regionalnym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2022. Są również zgodne z Priorytetem 1. Lepsze dopasowanie umiejętności do wymogów rynku pracy ­– działaniami kierunkowymi określonymi w Założeniach do projektu Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2022 rok.

Porozumienie między WUP w Gdańsku a powiatowymi urzędami pracy w zakresie realizacji Programu Regionalnego Praca dla Pomorzan w województwie pomorskim zostało podpisane 11 lutego 2022 roku.

Celem Programu jest wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w warunkach pandemii, w zakresie dostosowania kwalifikacji i kompetencji zawodowych do potrzeb i wyzwań regionalnego rynku pracy, a także zdobywanie doświadczenia zawodowego pozwalającego na znalezienie i utrzymanie zatrudnienia zgodnie z potrzebami pracodawców.

Uczestnicy: osoby bezrobotne, w tym w szczególności osoby bezrobotne w wieku 30-50 lat; osoby bezrobotne z obszarów wiejskich; osoby o niedopasowanych kompetencjach i kwalifikacjach zawodowych. Ponadto, w ramach Programu istnieje możliwość wsparcia osób tracących zatrudnienie z powodu pogarszającej się kondycji pomorskich firm spowodowanej pandemią. 

Realizatorzy Programu: 17 powiatowych urzędów pracy z województwa pomorskiego.

Budżet: 10 mln zł z ze środków Funduszu Pracy przyznanych dla województwa pomorskiego na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Program Regionalny posiada strukturę modułową z uwagi na potrzebę stworzenia możliwości elastycznego reagowania przez powiatowe urzędy pracy na zróżnicowane problemy lokalnych rynków pracy. Obszary problemowe, na które ukierunkowana jest interwencja Programu zostały zidentyfikowane we współpracy z powiatowymi urzędami pracy.

Program jest realizowany poprzez 5 tematycznych modułów problemowych odzwierciedlających najbardziej istotne, z punktu widzenia regionalnego rynku pracy, potrzeby:

  • Moduł I. Tradycja i dziedzictwo kulturowe Pomorza – wspieranie zatrudnienia bezrobotnych oraz rozwoju przedsiębiorczości na wsi w oparciu o wykorzystanie lokalnych zasobów tradycji i dziedzictwa kulturowego Pomorza.
  • Moduł II. Branże kluczowe dla regionu – dostosowanie kwalifikacji bezrobotnych do potrzeb pracodawców oraz wspieranie zatrudnienia w rozwijających się usługach, istotnych dla regionu branżach, branżach kluczowych.
  • Moduł III. Kompetencje i kwalifikacje zawodowe – zapewnienie bezrobotnym szkoleń zawodowych oraz staży zawodowych bezpośrednio umożliwiających zdobycie konkretnych umiejętności wymaganych na określonym stanowisku pracy.
  • Moduł IV. Interwencja antykryzysowa – wspieranie osób tracących zatrudnienie z powodu pogarszającej się kondycji pomorskich firm, spowodowanej  pandemią.
  • Moduł V. Wyrównywanie szans – wspieranie zatrudnienia bezrobotnych i poszukujących pracy  będących w trudnej sytuacji na rynku pracy. W ramach tego modułu ze wsparcia będą również mogli skorzystać zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy obywatele Ukrainy.

Realizacja Programu przebiega w oparciu o działania zaplanowane przez powiatowe urzędy pracy z zastosowaniem usług i instrumentów rynku pracy określonych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Przewiduje się, że aktywizacją zawodową w ramach programu objętych zostanie łącznie 859 osób bezrobotnych, natomiast zaplanowana efektywność zatrudnieniowa wyniesie 84% (co oznacza, że 721 uczestników programu zostanie zatrudnionych po jego zakończeniu).

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułTeatr Piasku Tatiany Galitsyny „Kopciuszek” – 8 kwietnia
Następny artykułPolsko – ukraińskie spotkanie wielkanocne – 9 kwietnia