W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków, Prezydent Miasta Tczewa ogłasza nabór propozycji zadań do dofinansowania. Zgodnie z zasadami programu, jednostka samorządu terytorialnego może złożyć wniosek o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych na zabytku, którego jest właścicielem, może również złożyć wniosek o udzielanie dotacji innym podmiotom z terenu gminy.  W celu zebrania propozycji tych przedsięwzięć, Prezydent Miasta Tczewa zaprasza do składania wniosków. Zebrane propozycje będą stanowić podstawę do wyłonienia zadań, które Miasto zgłosi następnie do dofinansowania.

  1. Rodzaje kwalifikujących się zadań

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

2. Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków może wynosić do 98 % i może być przyznane jedynie w przypadku posiadania przez wnioskodawcę udziału własnego na realizację zadania inwestycyjnego w obszarach, o których mowa powyżej, pochodzącego ze środków innych niż środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości nie niższej niż 2% wartości zadania inwestycyjnego.

3. Uprawnieni do złożenia deklaracji są właściciele zabytków.

Podmiot może złożyć deklarację udziału w trzech kategoriach:

a) do 150 000 złotych,

b) do 500 000 złotych,

 c) do 3 500 000 złotych.

4. Deklarację można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie przy Placu Piłsudskiego 1, wysłać pocztą na adres urzędu lub złożyć elektronicznie wysyłając na adres skrzynki EPUAP urzędu.

Ponadto wersję edytowalną deklaracji należy wysłać na adres mailowy Małgorzaty Łepek – Zastępcy Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta lepek@um.tczew.pl do dnia 24.01.2023 roku do godz. 15:30

5. Termin naboru – 24 stycznia 2023. godz. 15:30. Decyduje data wpływu do urzędu.

6. Deklaracja musi być opieczętowana i podpisana przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.

7. Wnioskodawca może złożyć jedną deklarację na propozycję zadań do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

8. Zasady wyboru zadań:

Deklaracje rozpatrywane będą ze szczególnym uwzględnieniem następujących kryteriów:

1) walory zabytkowe i architektoniczne budynku,

2) znaczenie prac dla stanu budynku i wizerunku miasta.

9. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.

10. Złożenie deklaracji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

11. Przyznanie dofinansowania będzie możliwe po pozytywnym rozstrzygnięciu wniosków złożonych przez Miasto Tczew i po uzyskaniu promesy wstępnej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

12. Termin i warunki realizacji zadania.
Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, przy czym podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Miasto promesy wstępnej na realizację zadania.

13. Postanowienia końcowe

UWAGA!
Szczegółowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znajdują się pod następującym adresem internetowym, w zakładce
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/#c24978

Kontakt w sprawie naboru pod nr telefonów: 58 77-59-312, 58 77-59-492.

Deklaracja udziałuREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułFerie z biblioteką
Następny artykułDotacje na remont zabytków – termin składania wniosków przedłużony do końca marca.