Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) a także art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 51 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1049 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Tczewie Uchwały Nr LIX/701/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2023 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Grunwaldzka – Targowa w Tczewie.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu w terminie do dnia 15 grudnia 2023 r. Wnioski należy składać w formie papierowej do Prezydenta Miasta Tczewa na adres: Urząd Miejski w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mailowy: sekretariat@um.tczew.pl lub przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułŚwięta z Fabryką Sztuk
Następny artykułFundusze unijne – bezpłatne konsultacje! – 28 listopada