W czwartek, 26 stycznia, o godz. 10.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Tczewie, przy ul. 30 Stycznia 1, rozpocznie się LIV sesja Rady Miejskiej.

Transmisja on-line:

Porządek obrad:

 1. Część pierwsza:
 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Sprawdzenie obecności radnych.
 3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z grudnia 2022 r. i 9 stycznia 2023 r.
 5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za styczeń  2023 r.
 6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 28 grudnia 2022 r.                   do 25 stycznia 2023 r.
 1. Część druga:
 • Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe i pokrycie kosztów pogrzebu,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  • zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Tczew,
  • określenia zasad udzielania dotacji celowych w ramach programu ,,Ciepłe mieszkanie”,
  • zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie na 2023 rok.
 • Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
 • Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).


REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułBudżet Obywatelski 2024 – od dzisiaj czekamy na projekty
Następny artykułKomunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym