Rada Nadzorcza Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. ogłosiła konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. z siedzibą w Tczewie.

Dokumenty należy składać do 31 sierpnia br. w siedzibie spółki.

Kandydat musi mieć obywatelstwo polskie, posiadać pełnię praw publicznych i pełną zdolność do czynności prawnych nie może być karany. Wśród wymagań wobec przyszłego prezesa są także m.in.

– wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne

– przynajmniej 10-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenie usług na podstawie innej umowy

– co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych.

Od kandydata wymagane są zdolności organizacyjne oraz umiejętność dobrej komunikacji  i kontaktów interpersonalnych. Niezbędna jest także znajomość ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o zasadach zarządzania mieniem samorządowym, przepisów ustawy kodeks spółek handlowych, kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym. Preferowana jest znajomość zasad i przepisów prawa dotyczących gospodarki odpadami.

Kandydatem nie może być osoba, która:

– pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o prace lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

– wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań

–  jest zatrudniona przez partię polityczną

– pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;

– jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

Więcej:

http://zuostczew.pl/aktualnosci/REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułStypendia szkolne – na wnioski czekamy do 15 września
Następny artykułW sobotę – kolejne szczepienia