PREZYDENT MIASTA TCZEWA ogłasza nabór uzupełniający członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Tczewa. Komitet Rewitalizacji w mieście Tczewie, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami miasta Tczewa oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Tczewa w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny działań w procesie rewitalizacji.

Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określone zostały w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji przyjętym Uchwałą nr IV/40/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 stycznia 2019 r.

Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji przeprowadzany zostanie w dniach od 30 listopada 2020 r. do 11 grudnia 2020.

Nabór uzupełniający dotyczy:
– 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji,
– 3 przedstawicieli prowadzących na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych,
– 2 przedstawicieli oświaty (np. nauczyciel nauczania przedszkolnego i szkolnego, przedstawiciele rady rodziców) z obszaru rewitalizowanego,
– 1 przedstawiciela Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
– 1 przedstawiciela reprezentacji przedsiębiorców działających na terenie miasta;
– 3 przedstawicieli podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym właścicieli, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych,
– 3 mieszkańców obszaru rewitalizowanego (osoby innej niż mogącej reprezentować Urząd Miejski, miejskie jednostki organizacyjne, instytucje kultury, spółki miejskie, Radę Miejską w Tczewie, podmioty prowadzące działalność gospodarczą w obszarze rewitalizacji, prowadzące działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe, Policję, Tczewską Radę Pożytku Publicznego, przedsiębiorców działających na terenie miasta).

Kandydaci winni być mieszkańcami miasta Tczewa ( nie dotyczy to przedstawiciela oświaty).

Kandydaci mogą złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy (stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia) i tylko jako przedstawiciel jednej kategorii podmiotów wskazanych w naborze uzupełniającym.

Wymagania dla kandydata na przedstawiciela podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji:

– przedstawienie listy poparcia podpisanej przez co najmniej 5 przedsiębiorców w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
– złożenie oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zasiadaniu w organach podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, działających na terenie miasta.

Wymagania dla przedstawiciela oświaty z obszaru rewitalizowanego:
– złożenie dokumentu potwierdzającego zgodę na reprezentowanie danego organu/podmiotu.

Wymagania dla przedstawiciela mieszkańców obszaru rewitalizowanego:
– przedstawienie listy poparcia podpisanej przez co najmniej 15 mieszkańców obszaru rewitalizacji.

W przypadku dostarczenia niekompletnych dokumentów, do kandydata na członka Komitetu zostanie skierowana prośba o ich uzupełnienie poprzez powiadomienie drogą mailową lub telefoniczną (zgodnie z danymi kandydata, zawartymi w formularzu zgłoszeniowym). W przypadku gdy kandydat na członka Komitetu nie uzupełni dokumentacji w terminie do 3 dni od otrzymania stosownej informacji – jego zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone.
Dokumenty złożone przez kandydatów w ramach naboru na członków Komitetu nie podlegają zwrotowi.

Jeżeli liczba kandydatów na członków Komitetu, których zgłoszenia spełniają wymagania będzie większa niż wynikająca z zakresu niniejszego naboru, o wyborze na członka Komitetu decyduje Prezydent Miasta Tczewa, mając na względzie zapewnienie reprezentatywności Komitetu, tj. udziału w Komitecie osób aktywnie uczestniczących w życiu wspólnoty samorządowej oraz przedstawicieli najważniejszych, z punktu widzenia przygotowania i prowadzenia rewitalizacji, grup nieformalnych, organizacji i podmiotów. Uzasadnienie wyboru zostanie podane do publicznej wiadomości. Nie ma zastosowania kryterium ilościowe poparcia dla kandydata.

Lista członków Komitetu oraz wszystkich innych zgłoszonych, w tym osób niespełniających wymagań formalnych (wraz z podaniem przyczyny odrzucenia), podana zostanie w zwyczajowo przyjętych formach informacji publicznej (strona BIP, strona www.wrotatczewa.pl , tablica ogłoszeń), a także na stronie rewitalizacja.tczew.pl.

Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.

Więcej informacji: https://rewitalizacja.tczew.pl/nabor-uzupelniajacy-czlonkow-komitetu-rewitalizacji-miasta-tczewa/REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułProtest: wyłączamy oświetlenie na Bulwarze Nadwiślańskim
Następny artykułBudowa stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Bałdowskiej w Tczewie – etap II