wtorek, 28 kwietnia 2020
Imieniny: Pawła i Walerii

28 kwietnia 2020

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2020

Imieniny

  • Piotra i Pawła

30 kwietnia 2020

Imieniny

  • Mariana i Katarzyny

01 maja 2020

Imieniny

  • Józefa i Filipa
Logo
Wersja polska English version
Wersja tekstowa Styl domyślny RSS

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej w Tczewie – etap I

Szczegóły zamówienia

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej w Tczewie – etap I
Numer referencyjny: WZP.271.3.10.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej w Tczewie – etap I”. Przedmiot zamówienia obejmuje mniejszy zakres robót w stosunku do zakresu ujętego w dokumentacji projektowej pod nazwą: „Budowa areny lekkoatletycznej wraz z boiskiem i urządzeniami lekkoatletycznymi, budowa trybun, zadaszonego stanowiska dla sędziów, zaplecza sanitarno – szatniowego oraz kasy biletowej, budowa urządzeń i infrastruktury towarzyszącej na stadionie miejskim w Tczewie”, nie przewiduje się realizacji wszystkich elementów ujętych w w/w projekcie budowlanym. Zakres przedmiotu zamówienia (etapu I) obejmuje w szczególności: - prace przygotowawcze, rozbiórkowe, - roboty ziemne, - budowę bieżni lekkoatletycznej z wyposażeniem, - przygotowanie bieżni lekkoatletycznej do certyfikacji, uzyskanie świadectwa PZLA, - budowę sektora rzutów z nawierzchnią z trawy naturalnej, płyty boiska piłkarskiego, - dostawę i montaż wyposażenia boiska piłkarskiego, - budowę ogrodzenia wewnętrznego bieżni lekkoatletycznej, - wykonanie kanalizacji deszczowej, odwodnienia liniowego bieżni, sączków drenarskich, instalacji zraszania płyty boiska, - wykonanie robót branży elektrycznej, - prace odtworzeniowe, - inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi: • oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót, • organizacja zaplecza, • wytyczenie geodezyjne, • nadzór geotechniczny, • badania powykonawcze ułożonej nawierzchni syntetycznej bieżni i urządzeń lekkoatletycznych oraz innych właściwości i parametrów technicznych nawierzchni poliuretanowej, które mogą być wymagane przez Polski Związek Lekkiej Atletyki, • wykonanie „Raportu pomiarowego” potwierdzającego zgodność parametrów wbudowanych urządzeń (bieżni, skoczni, rzutni) z wymaganiami i przepisami IAAF, • organizacja dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót, • wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót w 3 egzemplarzach drukowanych oraz w wersji elektronicznej, geodezyjnego wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej powykonawczej zatwierdzonej przez odpowiedni Ośrodek Geodezji i Kartografii w 3 egzemplarzach drukowanych oraz wersji elektronicznej a także opracowania operatu kolaudacyjnego w 2 egzemplarzach. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać świadectwo PZLA dla stadionu lekkoatletycznego kategorii VB. Projekt posiada uzgodnienia i pozytywną opinię Komisji Obiektów i Urządzeń PZLA. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania na terenie placu budowy minimum 1 raz na tydzień rad budowy z udziałem Zamawiającego, nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru autorskiego i innych osób w zależności od potrzeb. Na spotkaniu przekazywane będą informacje o stanie zaawansowania robót i rozstrzygane bieżące zagadnienia związane z budową. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w organizowanych przeglądach obiektu oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia usterek. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ.

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 34.38 KB, ilość pobrań: 311]
10. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf [rozmiar: 22.5 KB, ilość pobrań: 232]
11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 18.97 KB, ilość pobrań: 236]
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.21 MB, ilość pobrań: 352]
3. Opis przedmiotu zamówienia.zip [rozmiar: 43.37 MB, ilość pobrań: 314]
4. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.pdf [rozmiar: 63.58 KB, ilość pobrań: 267]
5. AKTUALNY FORMULARZ OFERTY.doc [rozmiar: 41 KB, ilość pobrań: 41]
6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx [rozmiar: 13.44 KB, ilość pobrań: 284]
9. Informacja z otwarcia ofert.pdf [rozmiar: 29.52 KB, ilość pobrań: 180]

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013