wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z osiedla Prątnica w Tczewie – przewiert pod Al. Solidarności w Tczewie

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Roboty budowlane
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych
Termin realizacji:
wtorek, 31.10.2017

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przewiertu pod Aleją Solidarności w Tczewie w ramach budowy kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla Prątnica, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przedmiarami – Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 7 do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, stosowanymi obecnie rozwiązaniami systemowymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, w tym ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm), ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), polskimi normami, oraz zgodnie z zapisami ujętymi w SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem wykonanie między innymi następujących robót: Roboty drogowe: - rozebranie ręczne nawierzchni polbruku, trylinki, - rozebranie podbudowy cementowo-piaskowej, - wykonanie podbudowy cementowo-piaskowej, ułożenie polbruku, trylinki; Roboty ziemne: - wykop mechaniczny do 4 m z częściowym wywozem urobku, - wykonanie podłoża z pospółki pod rurociąg i studnie, - ułożenie i demontaż płyt drogowych w wykopie dla prowadzenia rur przewodowych, - odeskowanie ścian i zabezpieczenie wykopu, - wykonanie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego, - zasypanie wykopów z wykonaniem zagęszczenia; Roboty montażowe: - wykonanie przewiertu z rur stalowych grubościennych, - przeciągnięcie rur przewodowych fi 630 PCV SN8 w rurach ochronnych fi 800, - demontaż rur fi 200 mm i wpustu istniejącego leżącego na trasie wykonywanego przewiertu i ponowny ich montaż; Próba szczelności: - próba szczelności kanałów. Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Przedmiary należy traktować jako materiały pomocnicze przy wycenie oferty. W przypadku rozbieżności między przedmiarami, a projektem budowlano - wykonawczym, Wykonawca zobowiązany jest wycenić ofertę w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy, specyfikację techniczną oraz dodatkowe wymagania w stosunku do wykonawcy.
 

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 32.36 KB, ilość pobrań: 384] 2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.12 MB, ilość pobrań: 427] 3-Opis przedmiotu zamówienia.zip [rozmiar: 39.06 MB, ilość pobrań: 415] 4-Zmiana treści SIWZ.doc [rozmiar: 190 KB, ilość pobrań: 363] 5-Nowy przedmiar robót.pdf [rozmiar: 729.8 KB, ilość pobrań: 375] 6-Rysunki zamienne.pdf [rozmiar: 2.3 MB, ilość pobrań: 129] 7-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx [rozmiar: 13.68 KB, ilość pobrań: 357] 8-Informacja z otwarcia ofert.pdf [rozmiar: 23.9 KB, ilość pobrań: 100] 9-Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf [rozmiar: 23.88 KB, ilość pobrań: 392] 9A-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 18.68 KB, ilość pobrań: 368]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności