wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji budynku przy ulicy Elżbiety 19 B w Tczewie – Rodzinny Klub Zatorze

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Roboty budowlane
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji budynku przy ulicy Elżbiety 19 B w Tczewie – Rodzinny Klub Zatorze

Zakres prac obejmuje przebudowę i rozbudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na świetlicę środowiskową oraz zagospodarowanie terenu. Przedmiot zamówienia został opisany w programie funkcjonalno – użytkowym oraz w projekcie koncepcyjnym – załącznik Nr 7 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie nie ujęte w programie funkcjonalno – użytkowym oraz w projekcie koncepcyjnym prace, które są niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania obiektu będącego przedmiotem zamówienia oraz wymagane obowiązującymi przepisami prawa. Stan istniejący: budynek częściowo podpiwniczony, posiada jedną kondygnację nadziemną oraz poddasze użytkowe. Wykonany w technologii tradycyjnej – murowanej, strop drewniany, dach drewniany dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną. Do budynku przylegają dwie przybudówki. Obiekt wyposażony w instalację elektryczną, kanalizacyjną, wod.-kan., c.o. Powierzchnia działki: 1231 m2. Powierzchnia zabudowy: 146,90 m2. Całkowita powierzchnia użytkowa: 172,66 m2. Kubatura: 737,55 m3. Budynek w złym stanie technicznym, nie nadaje się do użytkowania. Istniejący budynek figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytków i znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 2.1 Etap I: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej uzgodnionej z Zamawiającym oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, tj: - opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz inwentaryzacją zieleni i inwentaryzacją wycinki zadrzewienia w wymaganym zakresie, - opracowanie ekspertyzy geotechnicznej wraz z wykonaniem badań geologicznych gruntu, - wykonanie innych opracowań wymaganych dla uzyskania pozwolenia na budowę, - opracowanie dokumentacji wykonawczej wielobranżowej, - uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych lub technicznych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę i prawidłowej realizacji robót, - przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wstępnej koncepcji projektowej i przedłożenia jej do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający w terminie 7 dni od daty przedłożenia wstępnej koncepcji projektowej uprawniony jest do wniesienia ewentualnych uwag, które musi uwzględnić Wykonawca. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym dobór materiałów budowlanych i technologii oraz standardu wykończenia w rozwiązaniach projektowych. 2.2 Etap II: wykonanie robót budowlano-montażowych w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową, w tym m.in.: - likwidacja istniejących przybudówek, - zasypanie istniejącego podpiwniczenia oraz wykonanie nowej podłogi na gruncie, - wykonanie nowej więźby dachowej z pokryciem oraz orynnowaniem, - montaż nowych stropów drewnianych, - wykonanie izolacji ścian, - docieplenie budynku, - rozbudowa budynku oraz zmiana układu funkcjonalnego wnętrza budynku, - wykonanie nowych instalacji wewnętrznych oraz wykonanie przyłączenia pieca gazowego, - wykonanie nowych schodów drewnianych, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - wykonanie przyłącza do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, - wykonanie i montaż tablicy informacyjnej, - zagospodarowanie terenu, - wykonanie wszelkich badań, ekspertyz, sprawdzeń i prób, m.in. szczelności instalacji wod.-kan. i c.o., ciśnienia i wydajności instalacji hydrantowej, pomiary elektryczne i instalacji odgromowej, ekspertyzy kominiarskie, płukania sieci, rozruchów instalacji i urządzeń – w tym instalacji c.o. na zimno i na gorąco po rozpoczęciu sezonu grzewczego oraz wszystkich innych badań i prób niezbędnych do użytkowania obiektu, sieci uzbrojenia terenu oraz urządzenia terenu, - obsługa geologiczna i geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, - opracowanie dokumentacji powykonawczej, - opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej, - opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
 

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.doc [rozmiar: 122 KB, ilość pobrań: 397] 2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.26 MB, ilość pobrań: 406] 3-Opis przedmiotu zamówienia.zip [rozmiar: 18.35 MB, ilość pobrań: 434] 4- Informacja z otwarcia ofert.doc [rozmiar: 217 KB, ilość pobrań: 130] 5-Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf [rozmiar: 27.28 KB, ilość pobrań: 412] 6-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 19.93 KB, ilość pobrań: 391]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności