wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. ks. Władysława Młyńskiego w Tczewie

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Roboty budowlane
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych
Data składania ofert:
poniedziałek, 16.09.2019

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. ks. Władysława Młyńskiego w Tczewie, zgodnie z dokumentacją projektową pn.: „Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. ks. Władysława Młyńskiego w mieście Tczewie”. Obejmuje ona rejon ul. ks. Władysława Młyńskiego; działka nr 56/14, 56/26, 58/8, 60/6. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje swym zakresem wykonanie m.in. następujących elementów robót: 1) wytrasowanie przebiegu linii kablowych zgodnie z rysunkiem 1.1, 1.2 „Projekt zagospodarowania terenu” i dokumentacją projektową na odcinkach oznaczonych na schemacie i rys. 1.1 i 1.2. Kabel należy ułożyć odpowiednio w rurach osłonowych SRS 75, których całkowita długość dla projektowanej sieci oświetlenia wyniesie 262 m. Należy wykonać wykopy kablowe o wymiarach 0,8 x 0,4 m i łącznej długości 802 m. Kabel ułożyć na głębokości 70 cm zgodnie z wytycznymi projektowymi i schematem jednokreskowym. Uziemienia należy wykonać w postaci taśmy uziemiającej Fe/Zn. Trasę kabla na całej długości oznaczyć folią oraz posadowić fundamenty prefabrykowane; 2) montaż 24 szt. stalowych słupów, ocynkowanych spawanych bezszwowo, okrągłych, z blachy gatunku S275 wysokości 5 m, bez wysięgnika o średnicy zewnętrznej górnej 60 mm i zbieżności 17 mm/m. U dołu słupy wyposażone muszą być w podstawę umożliwiającą montaż na fundamencie F-100V/30. Każdy słup musi posiadać wnękę słupową zabezpieczoną maskownicą z zamkiem. Słupy powinny być laminowane do wysokości 1,0 m. Wszystkie słupy oświetleniowe muszą być znakowane znakiem CE na zgodność z PN-EN 40:5 potwierdzone certyfikatem WE; 3) montaż opraw LED 38W II klasa ochronności lub równoważnej o budowie korpusu i pokrywy wykonanej z odlewu aluminiowego malowanej proszkowo, przystosowanej do montażu na słupach o średnicy górnej od 60 do 70 mm. Oprawa Led powinna posiadać możliwość wymiany modułu optycznego i zasilającego. Minimalny strumień źródła światła nie mniejszy niż 5900 lm, sprawność oprawy nie może być niższa niż 0,7, a trwałość krótsza niż 50.000 h. Oprawa powinna emitować barwę światła naturalnie białego z zakresu od 3900 do 4300 K. Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie nie może być mniejsza niż 90% po 100 000 h. Oprawa musi posiadać odporność udarową IK 08; 4) sterowanie oświetleniem odbywać się będzie przy pomocy przekaźnika zmierzchowego, którego sensor należy zainstalować na słupie oznaczonym na schemacie jako 1/1. Sterowanie umieścić w nowej szafie sterującej zasilonej zgodnie z warunkami ze złącza Z-107. Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania jako dodatkowy system ochrony od porażeń elektrycznych należy zastosować ZGODNY Z UKŁADEM SIECI TN-C i wykonać pomiary odbiorowe dla budowanego odcinka linii kablowej oświetlenia. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z niniejszym opisem, zgodnie z załączonym do SIWZ projektem budowlano-wykonawczym „Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. ks. Władysława Młyńskiego w mieście Tczewie”, z załączonymi do dokumentacji rysunkami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, w tym ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), polskimi normami, oraz zgodnie z zapisami ujętymi w SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.
 

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 32.52 KB, ilość pobrań: 414] 2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.23 MB, ilość pobrań: 175] 3-Opis przedmiotu zamówienia.zip [rozmiar: 29.18 MB, ilość pobrań: 161] 4-Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami.pdf [rozmiar: 78.3 KB, ilość pobrań: 81] 5-Informacja z otwarcia ofert.pdf [rozmiar: 57.44 KB, ilość pobrań: 93] 6-Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf [rozmiar: 37.28 KB, ilość pobrań: 94] 7-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 19.48 KB, ilość pobrań: 85]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności