wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Dokończenie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji budynku przy ulicy Elżbiety 19 B w Tczewie – Rodzinny Klub Zatorze”

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Roboty budowlane
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dokończenie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji budynku przy ulicy Elżbiety 19 B w Tczewie – Rodzinny Klub Zatorze”
Numer referencyjny: BZP.271.3.14.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dokończenie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji budynku przy ulicy Elżbiety 19 B w Tczewie – Rodzinny Klub Zatorze”. Zakres prac obejmujący przebudowę i rozbudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku oraz zagospodarowanie terenu nie został wykonany w terminie umownym. Prace budowlane wynikają z konieczności dokończenia robót prowadzonych przez pierwotnego Wykonawcę. Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, decyzją pozwolenia na budowę oraz opinią techniczną z inwentaryzacją wykonanych robót. Stan istniejący: budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Wykonany w technologii tradycyjnej – murowanej, strop żelbetowy, dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną. Obiekt wyposażony w instalację elektryczną, wod.-kan., c.o. Powierzchnia użytkowa budynku 172,66 m2. Powierzchnia zabudowy: 146,90 m2. Kubatura: 737,55 m3. Budynek figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytków i znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: • dokończenie wykonania elewacji budynku; • wykonanie tarasu drewnianego z zadaszeniem; • uzupełnienie rur spustowych oraz zastosowanie dachówek systemowych; • montaż parapetów zewnętrznych przy oknach na poddaszu; • poprawę wykonania podejścia do kotła gazowego w tym podejście wody zimnej, wody ciepłej oraz c.o.; • uzupełnienie i montaż stolarki drzwiowej; • montaż balustrady schodów wewnętrznych; • dokończenie wykonania sufitów podwieszanych; • wykonanie pozostałych prac wykończeniowych m.in.: malowanie, układanie płytek ceramicznych, układanie podłóg; • dokończenie robót instalacyjnych branży sanitarnej m.in.: podłączenie centrali wentylacyjnej wraz z armaturą, rozruch i regulacja, montaż czerpni i wyrzutni wentylacyjnych; sprawdzenie podłączeń grzejników, wykonanie próby szczelności instalacji, uruchomienie i regulacja instalacji c.o., wykonanie próby ciśnieniowej instalacji wody zimnej i ciepłej wraz z płukaniem, uruchomienie kotła gazowego z instalacją; • dokończenie robót instalacyjnych branży elektrycznej: montaż RG budynku, zakończenie montażu oprzewodowania, montaż opraw oświetleniowych, montaż gniazd wtyczkowych, dokończenie wykonania instalacji odgromowej, wykonanie pomiarów elektrycznych i oświetleniowych wykonanych instalacji, wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej: dokończenie wykonania kablowych linii zasilających, montaż słupów z oprawami oświetlenia zewnętrznego; • dokończenie robót instalacyjnych branży teletechnicznej; • wykonanie i montaż tablicy informacyjnej; • dokończenie i budowa elementów zagospodarowania terenu oraz nasadzeń zieleni; • rozbiórka tymczasowego ogrodzenia; • wykonanie wszelkich badań, ekspertyz, sprawdzeń i prób, m.in. szczelności instalacji wod.-kan. i c.o., ciśnienia i wydajności instalacji hydrantowej, pomiary elektryczne i instalacji odgromowej, ekspertyzy kominiarskie, płukania sieci, rozruchów instalacji i urządzeń – w tym instalacji c.o. na zimno i na gorąco po rozpoczęciu sezonu grzewczego oraz wszystkich innych badań i prób niezbędnych do użytkowania obiektu, sieci uzbrojenia terenu oraz urządzenia terenu; • obsługę geologiczną i geodezyjną inwestycji wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej; • opracowanie dokumentacji powykonawczej; • opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej; • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

 

Załączniki:

1-Ogłoszenie o zamówieniu.docx

2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

3-Opis przedmiotu zamówienia.zip

4-ciag dalszy opisu przedmiotu zamowienia.zip

 

 

 

 

Załączniki

5-Informacja z otwarcia ofert.pdf [rozmiar: 29.85 KB, ilość pobrań: 233] 6-Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf [rozmiar: 30.81 KB, ilość pobrań: 75] 7-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 19.63 KB, ilość pobrań: 58]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności