wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Termomodernizacja Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 10 w Tczewie

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Roboty budowlane
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych
Data składania ofert:
czwartek, 07.02.2013
Termin realizacji:
poniedziałek, 30.09.2013

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 10 w Tczewie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 10 w Tczewie. Przedmiot zamówienia jest dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) - program Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na lata 2012-2013 (konkurs IV); projekt pod nazwą:Termomodernizacja obiektów szkolnych i centrum kultury w Tczewie. Budynek podpiwniczony dwukondygnacyjny z poddaszem częściowo użytkowym o powierzchni użytkowej: 700,63m2 i kubaturze 3.116,59m3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), polskimi normami, oraz zgodnie z zapisami ujętymi w SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem modernizację systemu wentylacyjnego parteru i piętra Sali Widowiskowej wraz
z wykonaniem systemu klimatyzacji w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie wraz
z wykonaniem zabezpieczenia stropu Sali przed dalszą ucieczką ciepła, polegający na wykonaniu między innymi następujących robót: 1) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z chłodzeniem - niezbędne roboty rozbiórkowe, w tym demontaż istniejących urządzeń wentylacji mechanicznej; 2) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
z chłodzeniem - montaż zespołu nawiewnego ZN1; 3) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z chłodzeniem - montaż zespołu wywiewnego ZW1; 4) wykonanie konstrukcji wsporczej dla montażu maszyn i urządzeń wchodzących w skład ZN1 i ZW1; 5) wykonanie układu chłodniczego; 6) wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin; 7) wykonanie instalacji doprowadzenia ciepłej wody użytkowej i montaż nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej; 8) wykonanie koniecznych przebić oraz zamurowań w ścianach;
9) podwieszenie przewodów instalacji wentylacji mechanicznej; 10) wykonanie izolacji oraz obudowy instalacji wentylacji mechanicznej; 11) montaż automatyki sterującej instalacją wentylacyjno-klimatyzacyjną; 12) wykonanie robót niezbędnych dla poprawy izolacyjności stropu nad Salą Widowiskową; 13) doprowadzenie zasilania do rozdzielnicy zasilająco-sterującej centralą wentylacyjno-klimatyzacyjną oraz wykonanie pozostałych niezbędnych robót elektroinstalacyjnych; 14) demontaż i wykonanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych; 15) wykonanie niezbędnych robót malarskich i wykończeniowych; 16) roboty porządkowe oraz utylizacja odpadów (sposób utylizacji materiałów porozbiórkowych należy uzgodnić z inwestorem oraz dyrekcją CKiS). Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych załączonych do SIWZ. Wyposażenie budynku (np. zdemontowane urządzenia wytypowane przez przedstawiciela inwestora podczas wprowadzenia na plac budowy oraz w trakcie prowadzonych robót budowlanych) nadające się do ponownego wbudowania, wykorzystania należy zdemontować i przekazać do Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie we wskazane przez niego miejsce. Przedmiary należy traktować jako materiały pomocnicze przy wycenie oferty. W przypadku rozbieżności między przedmiarami, a projektem budowlano - wykonawczym, Wykonawca zobowiązany jest wycenić ofertę w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy z tabelą elementów rozliczeniowych,
z wyszczególnieniem robót budowlanych. Wykonawca w okresie gwarancyjnym ma obowiązek zapewnić obsługę napraw gwarancyjnych systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego w systemie 24/7 (przez 24 godziny 7 dni w tygodniu) czas reakcji od momentu zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej awarii nie może przekroczyć 8 godzin. Czas usunięcia awarii nie może przekroczyć 24 godzin. W wyjątkowych przypadkach za zgodą dyrektora CKiS w Tczewie czas naprawy może zostać wydłużony o wspólnie uzgodniony okres. Wykonawca w celu umożliwienia dokonywania skutecznego zgłoszenia awarii ma obowiązek podać odpowiedni nr telefonu, fax oraz adres e-mail. Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną oraz zapoznał się z załączoną dokumentacją projektową i pozostałymi materiałami przetargowymi dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu umowy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.10.00-6, 45.32.00.00-6, 45.45.00.00-6, 45.26.21.00-2, 45.11.12.20-6, 45.33.12.00-8, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

Załączniki

Dokumentacja_projektowa_oraz_STWiOR.zip [rozmiar: 41.64 MB, ilość pobrań: 425] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 18.81 KB, ilość pobrań: 580] Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 260 KB, ilość pobrań: 1020] Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 26.72 KB, ilość pobrań: 730] SIWZ.doc [rozmiar: 1.31 MB, ilość pobrań: 647]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności