wtorek, 28 kwietnia 2020
Imieniny: Pawła i Walerii

28 kwietnia 2020

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2020

Imieniny

  • Piotra i Pawła

30 kwietnia 2020

Imieniny

  • Mariana i Katarzyny

01 maja 2020

Imieniny

  • Józefa i Filipa
Logo
Wersja polska English version
Wersja tekstowa Styl domyślny RSS

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Modernizacja nawierzchni ul. Sadowej w Tczewie

Szczegóły zamówienia

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja nawierzchni ul. Sadowej w Tczewie na działce nr 101. Istniejąca droga jest jezdnią o szerokości 5 m, o nawierzchni z trylinki. Istniejące zjazdy są o nawierzchni z trylinki oraz kostki betonowej, istniejące chodniki wykonane są z płyt betonowych 50x50x7. Trasa ulicy w planie przebiega w terenie płaskim, ze spadkiem w kierunku ulicy Gdańskiej. W przekroju podłużnym niweleta składa się z odcinków prostych. Kształt wysokościowy niwelety jest dostosowany do stanu istniejącego. Odwodnienie nawierzchni z pasa drogowego przewiduje się poprzez spadki poprzeczne i podłużne do istniejącej kanalizacji deszczowej. 2. Modernizacja nawierzchni drogi wymaga następujących robót: 1) rozbiórka istniejącej nawierzchni i elementów drogowych (krawężniki i obrzeża), 2) wykonanie nowych nawierzchni jezdni, zjazdów oraz chodników wraz z odpowiednią konstrukcją, 3) regulacja wysokościowa istniejących urządzeń technicznych, 4) oznakowanie inwestycji. 3. Zestawienie powierzchni przedmiotu zamówienia - łączna powierzchnia inwestycji wynosi 790,3 m2, z czego: 1) powierzchnia jezdni: 395,1 m2, 2) powierzchnia chodników: 248,8 m2, 3) powierzchnia zjazdów: 146,4 m2. 4. Konstrukcję modernizacji nawierzchni zaprojektowano stosując się do Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 1) Dane do zaprojektowania: - grunt rodzimy – na podstawie badań makroskopowych: grupa nośności G3. 2) Kategoria ruchu – KR1. 3) Przyjęto niżej podaną konstrukcję nawierzchni: a) jezdnia: • warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, • podsypka piaskowo - cementowa gr. 3 cm, • podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, • podbudowa dodatkowa z gruntów stabilizowanych cementem Rm=2,5 MPa gr. 25 cm, • warstwa odcinająca gr. 10 cm, • geowłóknina separacyjna, b) zjazdy: • kostka betonowa, czerwona gr. 8 cm, • podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm, • kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm, • podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 25 cm, • geowłóknina separacyjna, c) chodnik: • kostka betonowa, szara gr. 6 cm, • podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm, • podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm, • geowłóknina separacyjna. 5. Z wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 03.02.1999 r. jest to droga klasy lokalnej (oznaczenie KL) jednojezdniowa, dwukierunkowa o szerokości nawierzchni 5,0 m. 6. Projekt organizacji ruchu i zastosowane symbole opracowano na podstawie „Instrukcji o znakach i sygnałach drogowych” wg Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393). Oznakowanie pionowe zlokalizowane wzdłuż w/w drogi powinno spełniać następujące parametry: 1) grupa wielkości: MAŁE, 2) wykonane z folii min. I generacji z symbolem nanoszonym sitodrukiem, 3) podkład z blachy ocynkowanej z tyłem malowanym na szaro, 4) krawędzie znaków podwójnie gięte, 5) konstrukcje wsporcze do znaków oraz słupki wyłącznie z rur ocynkowanych. 7. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stosowanymi obecnie rozwiązaniami systemowymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami w tym ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), Polskimi Normami, oraz zgodnie z zapisami ujętymi w SIWZ.

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 32.94 KB, ilość pobrań: 738]
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.18 MB, ilość pobrań: 218]
3-Opis przedmiotu zamówienia.zip [rozmiar: 6.32 MB, ilość pobrań: 180]
4-Informacja z otwarcia ofert.pdf [rozmiar: 40.34 KB, ilość pobrań: 114]
5-Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf [rozmiar: 25.92 KB, ilość pobrań: 144]
6-Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf [rozmiar: 25.11 KB, ilość pobrań: 124]
7-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 18.81 KB, ilość pobrań: 120]

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013