Tczew zwalnia od podatku od nieruchomości inwestujących przedsiębiorców – taką uchwałę podjęła Rada Miejska.

Podjęta 22 grudnia uchwała w sprawie zwolnień przedsiębiorców z podatku od nieruchomości  na terenie miasta Tczewa w ramach pomocy de minimis  jest programem pomocowym przewidującym udzielanie pomocy de minimis w oparciu o Rozporządzenie Komisji Europejskiej z 2013 r. Uchwała ma na celu umożliwienie stosowania zwolnień w podatku od nieruchomości od nowo wybudowanych  budynków i budowli, rozbudowanych budynków lub budowli i nowo nabytych gruntów,  budynków i budowli przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Podjęcie uchwały jest działaniem zmierzającym do wspomagania przedsiębiorczości, ofertą dla przedsiębiorstw, które chcą zainwestować w naszym mieście, tworzyć nowe miejsca pracy i prowadzić działalność gospodarczą.

Okres zwolnienia od podatku od nieruchomości wynosi 3 lata.

Zwolnienie z podatku przyznawane jest na wniosek przedsiębiorcy. Zwolnienie z podatku od nieruchomości nie stosuje się do: gruntów, budynków i budowli zajętych w całości lub w części na: działalność developerską, bankową, finansową lub ubezpieczeniową, telekomunikacyjną, związaną z dystrybucją i przesyłem energii, stacji paliw, handlową oraz na działalności, w których całość lub część powierzchni wynajmowana jest przez podatnika innym podmiotom; podatników, którzy na terenie Gminy Miejskiej Tczew zalegają z zapłatą podatków, opłat oraz innych należności publicznoprawnych; podatników, wobec których toczy się postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub naprawcze.

Regulacje zawarte w uchwale skutkować będą wzrostem dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w późniejszych latach z uwagi na fakt, iż przypis podatku od nieruchomości korzystających ze zwolnienia na mocy uchwały pojawi się po raz pierwszy po  upływie okresu zwolnienia (nowe inwestycje). Jednocześnie na skutek utworzenia nowych miejsc pracy zwiększą się wpływy do budżetu miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Już w 2014 r. Rada Miejska w Tczewie podjęła podobną uchwałę,  ale ograniczającą ulgi jedynie do właścicieli tych nieruchomości na Starym Mieście, gdzie prowadzona była działalność gastronomiczna. Obecna uchwała dotyczy całego miasta i nie ogranicza się do gastronomii.

Treść uchwały: de_minimis.pdf

Zmiana!!!!

W uchwale Nr XXV/211/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa w ramach pomocy de minimis zmienia się § 4 pkt 2), który otrzymuje brzmienie:
2)„gruntów, budynków i budowli zajętych w całości lub w części na: działalność developerską, bankową, finansową lub ubezpieczeniową, telekomunikacyjną, związaną z dystrybucją i przesyłem energii, stacji paliw oraz handlową.”

Zwolnienie obejmuje obecnie przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa w ramach pomocy de minimis w taki sposób, że podatnicy prowadzący działalność gospodarczą polegającą na budowaniu powierzchni pod wynajem będą mogli również korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie w/w uchwały.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułDomena *.tczew.pl za darmo
Następny artykułZwolnienia w podatku od nieruchomości na obszarze Starego Miasta