wtorek, 28 kwietnia 2020
Imieniny: Pawła i Walerii

28 kwietnia 2020

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2020

Imieniny

  • Piotra i Pawła

30 kwietnia 2020

Imieniny

  • Mariana i Katarzyny

01 maja 2020

Imieniny

  • Józefa i Filipa
Logo
Wersja polska English version
Wersja tekstowa Styl domyślny RSS

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej położonej przy ul. Flisaków w Tczewie na teren rekreacyjno-sportowy – nasadzenia zieleni – ETAP IV

Szczegóły zamówienia

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej położonej przy ul. Flisaków w Tczewie na teren rekreacyjno-sportowy – nasadzenia zieleni – ETAP IV
Numer referencyjny: WZP.271.3.31.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenów zielonych przestrzeni publicznej położonej przy ul. Flisaków w Tczewie. W ramach zadania należy wykonać następujący zakres prac: 1) przygotowanie terenu do nasadzeń oraz wysiewu trawników, 2) posadzenie roślin oraz wysiew trawników, 3) pielęgnację posadzonych roślin oraz trawników. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ – w tym m.in.: „Opis techniczny do projektu zieleni terenu działki nr 927/10, obręb 1 przy ul. Flisaków w Tczewie” oraz „Załącznik graficzny zagospodarowania terenu działki nr 927/10, obręb 1 przy ul. Flisaków w Tczewie – Nasadzenia zieleni”.

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 29.49 KB, ilość pobrań: 215]
2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.11 MB, ilość pobrań: 221]
3-Opis przedmiotu zamówienia.zip [rozmiar: 10.93 MB, ilość pobrań: 202]
4-Informacja z otwarcia ofert.pdf [rozmiar: 21.25 KB, ilość pobrań: 62]
5-Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf [rozmiar: 23.7 KB, ilość pobrań: 178]
6-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 16.56 KB, ilość pobrań: 190]

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013