wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Zadanie nr 1: Modernizacja budynku przy ul. Zamkowej 11 w Tczewie realizowana w ramach projektu pod nazwą Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie; Zadanie nr 2: Modernizacja budynku przy ul. Zamkowej 18 w Tczewie realizowana

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Roboty budowlane
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych
Data składania ofert:
poniedziałek, 18.02.2013
Termin realizacji:
czwartek, 31.10.2013

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE NR 1 Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku przy ul. Zamkowej 11 w Tczewie realizowana w ramach projektu pod nazwą Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie. Przedmiot umowy jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013, projekt pod nazwą Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie. Istniejący budynek jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym czterokondygnacyjnym (w tym piwnica i użytkowe poddasze) o całkowitej powierzchni budynku 500,85 m2 (powierzchnia mieszkań 348,20 m2) i kubaturze ok. 2000 m3. Budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), polskimi normami, oraz zgodnie z zapisami ujętymi w SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz
z wykonaniem nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych, podniesienie standardu użytkowego mieszkań, dostosowanie stanu technicznego budynku do obowiązujących przepisów, odtworzenie historycznego wyglądu, wykonanie zagospodarowania terenu i obejmuje m.in. następujący zakres robót: 1) roboty rozbiórkowe w budynku oraz rozbiórka zabudowań gospodarczych; 2) zagospodarowanie terenu działki (chodniki, miejsca postojowe, odwodnienie parkingu, wjazd, śmietnik, ogrodzenie działki, nasadzenia zieleni, trawniki); 3) roboty konstrukcyjne: przegłębienie fundamentów budynku, wykonanie nowej żelbetowej klatki schodowej, wykonanie nowych murowanych wewnętrznych ścian nośnych i działowych, wymiana lokalnie skorodowanych belek stropowych (stalowych) oraz wymiana stropu nad częścią piwnicy, wymiana skorodowanych belek stropów drewnianych kondygnacji nadziemnych, wzmocnienie istniejącej konstrukcji drewnianej (szachulcowej) ścian, względnie wymiana zniszczonych elementów nośnych, likwidacja spękań ścian murowanych, wykonanie ściągów, wykonanie nowej konstrukcji stropu poddasza oraz nowej więźby dachowej, wzmocnienie konstrukcji drewnianej elementami stalowymi, wykonanie nowej połaci dachowej wraz z ławami kominiarskimi; 4) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; 5) izolacje termiczne; 6) izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe; 7) wykonanie posadzek; 8) wykończenie wewnętrznych ścian i sufitów; 9) wykonanie elewacji budynku; 10) balustrady stalowe; 11) instalacje wody zimnej i ciepłej wody użytkowej (wraz z przyborami-umywalkami, muszlami klozetowymi, brodzikami, wannami, zlewozmywakami, bateriami); 12) instalacja centralnego ogrzewania; 13) instalacja kanalizacji sanitarnej; 14) instalacja gazu przewodowego do kuchenek gazowych i kotłowni wraz z wyposażeniem w kuchenki gazowe czteropalnikowe z piekarnikami elektrycznymi
(4 kuchenki); 15) kotłownia gazowa; 16) wentylacja grawitacyjna; 17) instalacje elektryczne oświetlenia i gniazd wtyczkowych, instalacja zasilania kuchni elektrycznych wraz
z wyposażeniem w kuchenki elektryczne (4 kuchenki); 18) instalacje niskoprądowe: instalacja domofonowa, instalacja dzwonkowa, instalacja telefoniczna, instalacja telewizji kablowej, instalacja sieci komputerowej; 19) instalacja oświetlenia ewakuacyjnego; 20) instalacja odgromowa. Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robót) i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych załączonych do SIWZ. Wyposażenie budynku wytypowane przez administratora budynku - Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie podczas wprowadzenia na plac budowy, nadające się do ponownego wbudowania, wykorzystania należy zdemontować i przekazać administratorowi we wskazane przez niego miejsce. Przedmiary należy traktować jako materiały pomocnicze przy wycenie oferty. W przypadku rozbieżności między przedmiarami, a projektem budowlano - wykonawczym, Wykonawca zobowiązany jest wycenić ofertę w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy z wyszczególnieniem robót budowlanych podlegających zróżnicowanemu opodatkowaniu podatkiem VAT. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 14 dni od podpisania umowy przygotować i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia Tabelę elementów rozliczeniowych. ZADANIE NR 2 Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku przy ul. Zamkowej 18 w Tczewie realizowana w ramach projektu pod nazwą Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie. Przedmiot umowy jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013, projekt pod nazwą Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie. Budynek podlega całkowitej rozbiórce i odtworzeniu. Po odtworzeniu będzie jak wcześniej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym czterokondygnacyjnym (4 nadziemne i 1 podziemna, tj. piwnica, parter, piętro, poddasze poziom I, poddasze poziom II) o całkowitej powierzchni budynku 900,75 m2 (powierzchnia użytkowa 667,95 m2) i kubaturze ok. 2377 m3. Budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.
z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), polskimi normami, oraz zgodnie z zapisami ujętymi w SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka z odtworzeniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu. Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robót) i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych załączonych do SIWZ. Wyposażenie budynku wytypowane przez administratora budynku - Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie podczas wprowadzenia na plac budowy, nadające się do ponownego wbudowania, wykorzystania należy zdemontować i przekazać administratorowi we wskazane przez niego miejsce. Przedmiary należy traktować jako materiały pomocnicze przy wycenie oferty. W przypadku rozbieżności między przedmiarami, a projektem budowlano - wykonawczym, Wykonawca zobowiązany jest wycenić ofertę w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy z wyszczególnieniem robót budowlanych podlegających zróżnicowanemu opodatkowaniu podatkiem VAT. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 14 dni od podpisania umowy przygotować i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia Tabelę elementów rozliczeniowych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.30.00.00-0, 45.32.00.00-6, 45.33.00.00-9, 45.44.30.00-4, 45.26.27.00-8, 45.26.24.10-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.

Załączniki

Dokumentacja projektowa oraz STWiOR.zip [rozmiar: 259.49 MB, ilość pobrań: 424] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 19.73 KB, ilość pobrań: 199] Ogłoszenie o wyniku postępowania.docx [rozmiar: 434.42 KB, ilość pobrań: 306] Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 27.75 KB, ilość pobrań: 351] Pytania od Wykonawcy wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami - 13.02.2013r..docx [rozmiar: 358.18 KB, ilość pobrań: 309] Pytanie od Wykonawcy wraz z udzieloną przez Zamawiającego odpowiedzią.docx [rozmiar: 356.01 KB, ilość pobrań: 300] SIWZ.doc [rozmiar: 1.58 MB, ilość pobrań: 586]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności