wtorek, 28 kwietnia 2020
Imieniny: Pawła i Walerii

28 kwietnia 2020

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2020

Imieniny

  • Piotra i Pawła

30 kwietnia 2020

Imieniny

  • Mariana i Katarzyny

01 maja 2020

Imieniny

  • Józefa i Filipa
Logo
Wersja polska English version
Wersja tekstowa Styl domyślny RSS

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Modernizacja boiska lekkoatletycznego na terenie Gimnazjum Nr 3 przy ul. Jagiełły 8 w Tczewie w systemie zaprojektuj i wybuduj

Szczegóły zamówienia

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Data składania ofert:

środa, 23.04.2014

Termin realizacji:

piątek, 31.10.2014

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja boiska lekkoatletycznego na terenie Gimnazjum Nr 3 przy ul. Jagiełły 8 w Tczewie w systemie zaprojektuj i wybuduj.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1 Prace projektowe oraz roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego postępowania o zamówienie publiczne muszą być wykonane w sposób zgodny z załączonym do SIWZ Programem Funkcjonalno-Użytkowym, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), innymi powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a także zasadami wiedzy technicznej i normami, z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie boiska lekkoatletycznego na terenie Gimnazjum Nr 3 przy ul. Jagiełły 8 w Tczewie w formule zaprojektuj i wybuduj. Budowa boiska lekkoatletycznego obejmuje: - uzbrojenie terenu: przebudowa sieci znajdujących się w kolizji z bieżnią okólną, odwodnienie terenu z podłączeniem do kanalizacji deszczowej, przyłącza itp., - bieżnię okólną o długości 240 m i szerokości 4 m, - bieżnię prostą o długości 130 m i szerokości 6 m, - skocznię w dal z rozbiegiem w ramach bieżni prostej, - rzut oszczepem z rozbiegiem, - rzutnię kulą, - rzutnię dyskiem, - remont ogrodzenia, - uporządkowanie zieleni z wycinką krzewów, - roboty towarzyszące np.: rozbiórka istniejących nawierzchni itp. W zakresie objętym przedmiotem zamówienia przewiduje się wykonanie m.in. następujących prac: a) dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę, b) prace rozbiórkowe, c) wykonanie prac związanych z uzbrojeniem terenu, d) roboty drogowe (roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie sportowe), e) roboty związane z zielenią urządzoną i sportową, f) remont ogrodzenia, g) wyposażenie obiektów sportowych. Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną oraz zapoznał się z załączonym programem Funkcjonalno-Użytkowym i pozostałymi materiałami przetargowymi dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu umowy. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę dla wykonanego przedmiotu zamówienia wyniesie 3 lata licząc od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8, 45.21.21.00-7, 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc [rozmiar: 87 KB, ilość pobrań: 540]
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.19 MB, ilość pobrań: 647]
3 Program Funkcjonalno-Użytkowy - Załącznik nr 1 do SIWZ.zip [rozmiar: 15.14 MB, ilość pobrań: 487]
5 Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 192.5 KB, ilość pobrań: 468]
6 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc [rozmiar: 36 KB, ilość pobrań: 416]

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013