wtorek, 28 kwietnia 2020
Imieniny: Pawła i Walerii

28 kwietnia 2020

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2020

Imieniny

  • Piotra i Pawła

30 kwietnia 2020

Imieniny

  • Mariana i Katarzyny

01 maja 2020

Imieniny

  • Józefa i Filipa
Logo
Wersja polska English version
Wersja tekstowa Styl domyślny RSS

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Wyposażenie sali konferencyjnej w system dźwiękowy, wizyjny/projekcyjny, dyskusyjny, sterowania w bu

Szczegóły zamówienia

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Data składania ofert:

środa, 18.09.2013

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie sali konferencyjnej w system dźwiękowy, wizyjny/projekcyjny, dyskusyjny, sterowania w budynku CED z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Miejskiego przy ul. 30 Stycznia w Tczewie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu dźwiękowego, wizyjnego/projekcyjnego, dyskusyjnego, sterowania w budynku CED z przeznaczeniem na siedzibę UM przy ul. 30 Stycznia 1 w Tczewie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, rozładować, wnieść, zainstalować i skonfigurować wyposażenie sali konferencyjnej do budynku przy CED z przeznaczeniem na siedzibę UM przy ul. 30 Stycznia 1 w Tczewie zgodnie z zestawieniem ilościowym i jakościowym wskazanym w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1 SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązuje się, w cenie oferty, do przeprowadzenia szkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń wchodzących w skład wyposażenia objętego przedmiotem zamówienia. 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru końcowego pisemnej gwarancji Wykonawcy na oferowane wyposażenie, instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń, kart gwarancyjnych producentów urządzeń, wymaganych przepisami certyfikatów i atestów dostarczonego wyposażenia. 5. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. 6. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji jakości na przedmiot umowy (licząc od dnia protokólarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy) na okres: 24 miesięcy. 7. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia (dostarczenie, wniesienie, zamontowanie, zainstalowanie, skonfigurowanie), świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy i w projekcie umowy. 8. Wyposażenie niniejszego zamówienia musi być fabrycznie nowe i odpowiadać wymaganym normom określonym w odnośnych przepisach. 9. W trakcie realizacji umowy w budynku prowadzone będą prace remontowe, w związku z czym należy skoordynować wykonywanie przedmiotu umowy z trwającymi pracami remontowymi..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.43.00-4, 45.31.40.00-1, 32.34.24.00-6, 32.32.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 22.22 KB, ilość pobrań: 502]
2. SIWZ - Wyposażenie sali konferencyjnej CED.doc [rozmiar: 1012 KB, ilość pobrań: 631]
3. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1.zip [rozmiar: 2.86 MB, ilość pobrań: 496]
5. Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 205 KB, ilość pobrań: 499]
7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc [rozmiar: 52 KB, ilość pobrań: 534]

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013