wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (ETAP II), budowa systemu tras rowerowych oraz przebudowa ul. Jedności Narodu w Tczewie (ETAP III)

wtorek, 30.05.2017

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Usługa
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad wykonaniem umowy o roboty budowlane wraz z kontrolą jej rozliczenia finansowego - realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (etap II), budowa systemu tras rowerowych oraz przebudowa ul. Jedności Narodu w Tczewie (etap III)”. Zamawiający powierzy Wykonawcy nadzór inwestorski nad realizacją zadania w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót budowlanych spełnienia wymagań zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności w zakresie jakości wykonywanych robót i stosowanych materiałów, rozliczania zrealizowanych robót, wykonania robót według uprzednio zatwierdzonego z Zamawiającym harmonogramem rzeczowo-finansowym, zgodności realizacji budowy z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w terminie ustalonym w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych, a Zamawiającym. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletną dokumentacją techniczną dotyczącą wykonania robót budowlanych, które podlegają przedmiotowemu nadzorowi, znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.zp.tczew.pl
 

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 32.6 KB, ilość pobrań: 399] 2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.22 MB, ilość pobrań: 483] 3-Informacja z otwarcia ofert.pdf [rozmiar: 31.67 KB, ilość pobrań: 147] 4-Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf [rozmiar: 37.26 KB, ilość pobrań: 377] 5-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 18.17 KB, ilość pobrań: 366]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności