wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew do placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Usługa
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych
Data składania ofert:
czwartek, 15.12.2016
Termin realizacji:
niedziela, 31.12.2017

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa polegająca na przewozie najkrótszą trasą uczniów niepełnosprawnych na odcinku dom – szkoła – dom, w okresie od stycznia do czerwca 2017 r. oraz od września do grudnia 2017 r. według następujących tras przewozu: 1) Tczew, ul. Prosta – Wejherowo, ul. Sobieskiego 279, Gimnazjum nr 2 dla Dzieci Niesłyszących - Tczew, ul. Prosta (jedna osoba), z zapewnieniem dodatkowej osoby do opieki, 2) Tczew, ul. 30-go Stycznia – Malbork, ul. Jagiellońska 79/82, Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy – Tczew, ul. 30-go Stycznia (jedna osoba), z zapewnieniem dodatkowej osoby do opieki, 3) Tczew, dom SOSW Tczew - Gimnazjum nr 3 – Tczew - dom z zapewnieniem dodatkowej osoby do opieki (zapewnienie przewozu dwoma busami, szacunkowa ilość osób ok. 30). Dzienny przewóz będzie realizowany w dniach od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem wakacji i ferii oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) oraz w dniach okazjonalnych takich jak dzień dziecka, spotkanie teatralne, organizowane przez jednostki wycieczki. Pod pojęciem dzienny przewóz należy rozumieć przewóz/przewozy uczniów niepełnosprawnych na odcinku dom – szkoła – dom w jednym dniu. Zamawiający przewiduje szacunkowo 195 dziennych przewozów w okresie realizacji umowy. Liczba uczniów objętych dowozem może się zwiększyć lub zmniejszyć; po każdej zmianie Zamawiający przedłoży Wykonawcy aktualny wykaz uczniów. W przypadku zmian liczby dowożonych uczniów, Wykonawca zobowiązuje się do dowożenia uczniów, zgodnie ze zmienionym wykazem od następnego dnia po wprowadzeniu przez strony zmiany umowy w zakresie wykazu uczniów i miejsca ich odbioru. Przed przystąpieniem do realizacji usługi, Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym ustali optymalny rozkład jazdy, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dzieci w podróży. Uczniowie powinni być dowiezieni do placówek oświatowych w takim czasie, aby mogły rozpocząć zajęcia zgodnie z planem zajęć. Uczniowie powinni być odebrani z placówek po zakończeniu zajęć, jednak nie później niż przed zamknięciem świetlicy. Zamawiający wymaga, aby uczniowie odbierani byli od rodziców/opiekunów prawnych spod domu o ustalonej wcześniej godzinie i po dowiezieniu na zajęcia byli przekazywani pod opiekę nauczyciela lub innej osoby upoważnionej. Po zakończeniu zajęć uczniowie winni być odbierani od nauczycieli w szkole (lub innych osób upoważnionych) i po dowiezieniu pod dom przekazywani pod opiekę rodziców/opiekunów prawnych lub osób upoważnionych. Nie dopuszcza się przekazywania uczniów w drodze powrotnej ze szkoły do domu osobom nieupoważnionym. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował do wykonania zamówienia min. 2 samochodami sprawnymi technicznie, dopuszczonymi do ruchu, odpowiednio oznakowanymi, przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych (w przypadku zapotrzebowania również przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich – np. bus), posiadającym ubezpieczenie OC i NW, aktualne badania techniczne. Zamawiający wymaga, aby samochody świadczące usługę miały rok produkcji nie starszy niż 2012. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pomoc przewożonym osobom przy wsiadaniu do samochodu i wysiadaniu z niego, odpowiedniego oznakowania samochodu używanego do przewozu osób niepełnosprawnych, zapewnienia przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych samochodu zastępczego, w przypadku awarii samochodu używanego do realizacji zamówienia. Ponadto, Wykonawca zapewni osobę/osoby pełniącą/pełniące funkcję opiekuna dla przewożonych osób w trakcie każdego przewozu. Zamawiający wyklucza łączenie funkcji kierowcy i opiekuna. Zamawiający zastrzega, iż z uwagi na brak możliwości dokładnego określenia ilości usług, podana szacunkowa ilość dziennych przewozów może ulec zmianie średnio o 15 procent, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.doc [rozmiar: 94 KB, ilość pobrań: 389] 2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 972 KB, ilość pobrań: 472] 3-Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami.doc [rozmiar: 208.5 KB, ilość pobrań: 83] 4-Informacja z otwarcia ofert.pdf [rozmiar: 109.09 KB, ilość pobrań: 115] 5-Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 198 KB, ilość pobrań: 375] 6-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc [rozmiar: 46.5 KB, ilość pobrań: 344]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności