wtorek, 28 kwietnia 2020
Imieniny: Pawła i Walerii

28 kwietnia 2020

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2020

Imieniny

  • Piotra i Pawła

30 kwietnia 2020

Imieniny

  • Mariana i Katarzyny

01 maja 2020

Imieniny

  • Józefa i Filipa
Logo
Wersja polska English version
Wersja tekstowa Styl domyślny RSS

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni na os. Bajkowym w Tczewie

Szczegóły zamówienia

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni na os. Bajkowym w Tczewie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni na os. Bajkowym w Tczewie. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), polskimi normami, oraz zgodnie z zapisami ujętymi w SIWZ, w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem wykonanie między innymi następujących elementów robót: 1) boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 20 m x 50 m (2 pola gry do koszykówki 18,00m x 10,00m, pole do gry do siatkówki 18,0m x 9,0m, pole do gry do tenisa 10,97m x 23,77m, pole do gry piłki ręcznej 18,00m x 47,00m) , powierzchnia boiska -1000 m2. (Linie boiska do piłki ręcznej - białe, linie boiska do koszykówki - żółte, linie boiska do siatkówki - niebieskie, linie boiska do tenisa - zielone, nawierzchnia boisk w kolorze ceglasto-czerwonym); 2) odwodnienie boiska wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej; 3) wyposażenie boiska: bramki aluminiowe z siatkami, stojaki do piłki siatkowej, słupki do tenisa ziemnego, siatka do tenisa ziemnego i siatkówki, konstrukcje pod kosz wraz z tablicami do koszykówki (z mechanizmem regulacji wysokości tablicy), obręczami z siatką do koszykówki, osłony (materace) systemowe zabezpieczające słupy konstrukcji podtrzymującej tablicę z obręczą do koszykówki; 4) ogrodzenie boiska z bramą wjazdową i 2 furtkami. 3. Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary należy traktować jako materiały pomocnicze przy wycenie oferty. W przypadku rozbieżności między przedmiarami, a projektem budowlano - wykonawczym, Wykonawca zobowiązany jest wycenić ofertę w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz niniejszy opis przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca winien skompletować wymagane ustawą Prawo budowlane oraz umową z Zamawiającym niezbędne dokumenty odbiorowe wykonane na koszt Wykonawcy w dwóch egzemplarzach, w tym m.in.: inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji papierowej oraz elektronicznej, protokół z badania wskaźnika zagęszczenia podbudowy boiska, atesty, certyfikaty, próby badania i sprawdzenia (w tym badanie uziarnienia, zawartości zanieczyszczeń obcych, zawartości zanieczyszczeń organicznych)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.07.2014.

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013