wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Zagospodarowanie terenów zielonych przestrzeni publicznej w Tczewie

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Usługa
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenów zielonych przestrzeni publicznej w Tczewie
Numer referencyjny: WZP.271.3.19.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenów zielonych przestrzeni publicznej położonych przy ul. Akacjowej, ul. Tetmajera, Al. Zwycięstwa, ul. Wyzwolenia w Tczewie. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na: część nr 1 i/lub część nr 2 i/lub część nr 3 i/lub część nr 4. 1.1 Część nr 1: „Zagospodarowanie terenu zielonego położonego przy ul. Akacjowej w Tczewie”. W ramach zadania należy wykonać nasadzenia roślin zgodnie z załączonym rysunkiem przedstawiającym plan zagospodarowania w skali 1:250. Cztery rabaty z roślinami ozdobnymi o łącznej powierzchni – ok. 95 m2. Rabaty wyłożone agrowłókniną i wysypane kamieniem otoczakiem o grubości warstwy min. 5-7 cm. Klomby w kształcie elipsy (3 klomby) winny być ograniczone kostką kamienną granitową – 49 mb, natomiast klomb w kształcie trójkąta winien być ogrodzony płotkiem z siatki stalowej powlekanej z dwoma drutami poziomymi o wysokości 50 cm – dł. 27,50 mb. 1.2 Część nr 2: „Zagospodarowanie terenu zielonego położonego przy Al. Zwycięstwa 20 oraz przy ul. Wyzwolenia 18 w Tczewie”. W ramach zadania należy wykonać nasadzenia roślin zgodnie z załączonym rysunkiem przedstawiającym plan zagospodarowania w skali 1:250. Pięć rabat z roślinami ozdobnymi o łącznej powierzchni – ok. 98 m2. Trzy rabaty przy ul. Wyzwolenia przy bloku nr 18, dwie rabaty przy Al. Zwycięstwa nr 20. Rabaty wyłożone agrowłókniną i wysypane kamieniem otoczakiem o grubości warstwy min. 5-7 cm. Klomby winny być ograniczone kostką kamienną granitową – 102 mb. 1.3 Część nr 3: „Zagospodarowanie terenu zielonego położonego przy ul. Wyzwolenia 3 w Tczewie”. W ramach zadania należy wykonać, zgodnie z załączonym rysunkiem przedstawiającym plan zagospodarowania w skali 1:250 następujące elementy zagospodarowania: 1) alejki spacerowe a) chodnik o szerokości 2,5 m, powierzchnia: 88 m2, b) chodnik o szerokości 2,0 m, powierzchnia: 86 m2, c) obrzeże chodnikowe po obu stronach chodników o grubości 8 cm, długość obrzeża: 180 mb, d) kostka betonowa szara standardowa gr. 6 cm, e) Konstrukcja nawierzchni: - warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego – piasek - gr.10 cm (Is=0,98), - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie: 0-31mm – gr. 15 cm (Is=0,98), - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 3 cm, - kostka betonowa gr. 6 cm, 2) nasadzenia roślin zgodnie z załączonym rysunkiem przedstawiającym plan zagospodarowania w skali 1:250. Rabata z roślinami ozdobnymi o powierzchni rabaty – ok. 64 m2. Rabaty wyłożone agrowłókniną i wysypane kamieniem otoczakiem o grubości warstwy min. 5-7 cm. 3) mała architektura: a) ławki z oparciem – 4 szt., b) kosz metalowy na śmieci – 2 szt. 1.4 Część nr 4: „Zagospodarowanie terenu zielonego położonego przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Tczewie”. W ramach zadania należy wykonać, zgodnie z załączonym rysunkiem przedstawiającym plan zagospodarowania w skali 1:250 następujące elementy zagospodarowania: 1) alejki spacerowe a) chodnik o szerokości 2 m, powierzchnia: 279 m2, b) obrzeże chodnikowe po obu stronach chodnika o grubości 8 cm, długość obrzeża: 180 mb, c) kostka brukowa szara standardowa gr. 6 cm, d) konstrukcja nawierzchni: - warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego – piasek - gr. 10 cm (Is=0,98), - kruszywo łamane stab. mechanicznie: 0-31mm – gr. 15 cm (Is=0,98), - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 3 cm, - kostka betonowa gr. 6 cm; 2) nasadzenia roślin zgodnie z załączonym rysunkiem przedstawiającym plan zagospodarowania w skali 1:250. Trzy rabaty z roślinami ozdobnymi o łącznej powierzchni – ok. 163 m2. Rabaty wyłożone agrowłókniną i wysypane kamieniem otoczakiem o grubości warstwy min. 5-7 cm. Klomby leżące w trawniku (2 klomby) winny być wydzielone granitową kostką kamienną – 49 mb. Rekultywacja trawnika- 1 200 m2. a) rabaty z roślinami ozdobnymi o powierzchni rabaty – ok. 30 m2. Rabaty wydzielone kostką kamienną granitową oddzielającą od trawnika-długość ok 40 mb, rabaty wyłożone agrowłókniną i wysypane zrąbkami drewnianymi lub kamieniem otoczakiem pow. ok. 30 m2, - żywopłot ok 50 mb, - drzewa - 7 szt., - iglaki – ok. 12 m2, - rośliny liściaste - 12 m2, - byliny - 6 m2, 3) wykonanie trawnika – powierzchnia - 1000 m2; 4) mała architektura: a) ławki z oparciem – 4 szt., b) kosz metalowy na śmieci- 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 35.74 KB, ilość pobrań: 244] 2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 3.28 MB, ilość pobrań: 262] 3-Opis przedmiotu zamówienia - rysunki.zip [rozmiar: 1.19 MB, ilość pobrań: 226] 4. Informacja z otwarcia ofert.doc [rozmiar: 208.5 KB, ilość pobrań: 34] 5. Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf [rozmiar: 38.05 KB, ilość pobrań: 218] 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 22.16 KB, ilość pobrań: 222]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności