wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Czyżykowskiej 69 w Tczewie

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Roboty budowlane
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych
Data składania ofert:
czwartek, 07.02.2013
Termin realizacji:
poniedziałek, 14.10.2013

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Czyżykowskiej 69 w Tczewie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Czyżykowskiej 69 w Tczewie. Przedmiot zamówienia jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) - program Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na lata 2012-2013 (konkurs IV); projekt pod nazwą Termomodernizacja obiektów szkolnych i centrum kultury w Tczewie. Budynek segmentowy dwu- i trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony o powierzchni użytkowej : 3.880,90m2 i kubaturze 17.875,70m3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, stosowanymi obecnie rozwiązaniami systemowymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), polskimi normami, oraz zgodnie z zapisami ujętymi w SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem wykonanie między innymi następujących robót: 1) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej z montażem nawiewników, 2) doszczelnienie styków ścian zewnętrznych w piwnicach oraz szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych (rozwiązania systemowe), 3) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych piwnic oraz ich ocieplenie metodą lekką -mokrą przy użyciu styropianu XPS300-034 i dodatkowej warstwy ochronnej dla styropianu, 4) demontaż, remont istniejących oraz wykonanie nowych doświetli okien piwnicznych, 5) demontaż i wykonanie opaski wokół budynku, 6) naprawę spękania na ścianie szczytowej segmentu B (przed ociepleniem), 7) ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu metodą lekką-mokrą z zastosowaniem styropianu EPS070-031 wraz z dociepleniem ościeży okien i drzwi oraz gzymsów, 8) docieplenie dachu niewentylowanego - segmenty A, B, C, D i E z zastosowaniem styropianu EPS200-036 o grubości 17cm (1541,20m2) i 14cm (302,40m2) jednostronnie laminowanego papą wraz z wykonaniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej (niniejszy zapis ma pierwszeństwo w stosunku do załączonego projektu budowlano-wykonawczego), 9) wymianę obróbek blacharskich, 10) wykonanie nowej instalacji odgromowej, 11) wymianę rynien i rur spustowych, 12) zamurowanie zbędnych okien, 13) remont kominów, 14) remont schodów i podestów zewnętrznych, 15) remont dylatacji budynku, 16) wymianę opraw oświetleniowych z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac adaptacyjnych, 17) modernizację i przebudowę instalacji C.O., 18) wymianę parapetów zewnętrznych, 19) wykonanie wyprawy elewacyjnej z zastosowaniem tynku silikatowego oraz środka antygrafiti, kolorystyka wg projektu budowlanego, 20) malowanie elementów metalowych, 21) roboty porządkowe oraz utylizację odpadów (sposób utylizacji materiałów porozbiórkowych należy uzgodnić z inwestorem oraz dyrekcją szkoły). Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wyposażenie budynku (np. stolarka okienna, elementy instalacji c.o., oprawy oświetleniowe) wytypowane przez przedstawiciela inwestora podczas wprowadzenia na plac budowy oraz w trakcie prowadzonych robót budowlanych, nadające się do ponownego wbudowania lub wykorzystania należy zdemontować i przekazać do Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie we wskazane przez niego miejsce. Przedmiary należy traktować jako materiały pomocnicze przy wycenie oferty. W przypadku rozbieżności między przedmiarami, a projektem budowlano - wykonawczym, Wykonawca zobowiązany jest wycenić ofertę w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy z tabelą elementów rozliczeniowych, z wyszczególnieniem robót budowlanych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.32.00.00-6, 45.31.23.10-3, 45.42.11.00-5, 45.45.00.00-6, 45.26.00.00-7, 45.26.21.00-2, 45.11.12.20-6, 45.33.10.00-6, 45.33.00.00-9, 45.20.00.00-9, 45.31.00.00-3, 45.31.60.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.10.2013.

Załączniki

2 Pytania Wykonawców wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami.doc [rozmiar: 301 KB, ilość pobrań: 797] Dokumentacja projektowa oraz STWiOR.zip [rozmiar: 54.14 MB, ilość pobrań: 605] Informacja z otwarcia ofert.doc [rozmiar: 297.5 KB, ilość pobrań: 832] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc [rozmiar: 54 KB, ilość pobrań: 526] Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 327 KB, ilość pobrań: 1389] ogłoszenie o zamówieniu.doc [rozmiar: 88 KB, ilość pobrań: 684] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc [rozmiar: 40 KB, ilość pobrań: 761] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx [rozmiar: 15.45 KB, ilość pobrań: 654] Przesunięcie terminu składnia i otwarcia ofert.doc [rozmiar: 252 KB, ilość pobrań: 993] Pytania wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami - Kopia.doc [rozmiar: 299.5 KB, ilość pobrań: 961] siwz_termomodernizacja_gimnazjum.doc [rozmiar: 1.31 MB, ilość pobrań: 822]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności