wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Modernizacja budynku z przeznaczeniem na siedzibę MOPS przy ul. 1 Maja 8 w Tczewie

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Roboty budowlane
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych
Data składania ofert:
poniedziałek, 18.02.2013
Termin realizacji:
piątek, 15.11.2013

Modernizacja budynku z przeznaczeniem na siedzibę MOPS przy ul. 1 Maja 8 w Tczewie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku z przeznaczeniem na siedzibę MOPS przy ul. 1 Maja 8 w Tczewie. Budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, w części z użytkowym poddaszem o powierzchni użytkowej po przebudowie: 778,38m2, powierzchni zabudowy (bez zmian): 463,2m2 i kubaturze 5.624 m3. Budynek w konstrukcji tradycyjnej - murowane ściany z licówką obmurówką, stropy ceramiczne, więźba dachu drewniana, pokrycie dachu z papy na deskowaniu. Stan istniejący przedstawiono w inwentaryzacji do celów projektowych i w ocenie stanu technicznego. Stan zachowania określa program prac konserwatorskich. Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. W budynku przewiduje się następujący program funkcjonalny pomieszczeń: - piwnice z pomieszczeniami magazynowymi, składzik porządkowy i pomieszczenie techniczne, - parter strefa obsługi i dostępu klienta, oraz strefa wyłącznie dla pracowników, oddzielona i zamykana na zamki szyfrowe, - I piętro i poddasze jest strefą dla pracowników, dostępna przez drzwi zabezpieczone domofonem, - strych nieużytkowy. Budynek dostępny jest dla osób niepełnosprawnych. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, stosowanymi obecnie rozwiązaniami systemowymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), polskimi normami, oraz zgodnie z zapisami ujętymi w SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem wykonanie między innymi następujących robót: 1) roboty rozbiórkowe w budynku, 2) roboty konstrukcyjne, 3) wymiana części okien i drzwi zewnętrznych, 4) roboty wykończeniowe wewnątrz w tym dostawa i montaż dźwigu platformowego z samonośną konstrukcją wraz z automatyką, 5) remont elewacji, 6) zagospodarowanie terenu, 7) instalacje sanitarne z przyłączami w tym: 7.1) przebudowa przyłącza wodociągowego, 7.2) przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, 7.3 ) wykonanie centralnego ogrzewania, 7.4) wykonanie instalacji gazowej z kotłownią, 7.5) przebudowa instalacji wodociągowej, 7.6) przebudowa kanalizacji sanitarnej, 7.7) wykonanie wentylacji mechanicznej, 8) przebudowa instalacji elektrycznej: 8.1) roboty w zakresie okablowania, 8.2) montaż rozdzielnic i wewnętrznych linii zasilających, 8.3) roboty w zakresie instalacji oświetlenia, gniazd wtykowych, siły, 8.4) montaż instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych, 9) wykonanie instalacji słaboprądowych (okablowanie strukturalne, SSWiN), 9.1) instalowanie okablowana strukturalnego, 9.2) instalowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu. Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wyposażenie budynku (np. stolarka okienna, stolarka drzwiowa, oprawy oświetleniowe) wytypowane przez przedstawiciela inwestora podczas wprowadzenia na plac budowy oraz w trakcie prowadzonych robót budowlanych, nadające się do ponownego wbudowania lub wykorzystania należy zdemontować i przekazać do Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie we wskazane przez niego miejsce. Przedmiary należy traktować jako materiały pomocnicze przy wycenie oferty. W przypadku rozbieżności między przedmiarami, a projektem budowlano - wykonawczym, Wykonawca zobowiązany jest wycenić ofertę w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy z tabelą elementów rozliczeniowych, z wyszczególnieniem robót budowlanych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.23.24.60-4, 45.31.43.00-4, 45.31.57.00-5, 45.31.12.00-2, 45.31.23.10-3, 45.31.11.00-1, 45.31.43.20-0, 45.31.22.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2013.

Załączniki

13.02.2013-Pytania od Wykonawców wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami.doc [rozmiar: 256.5 KB, ilość pobrań: 745] Dokumentacja_projektowa_oraz_STWiOR.zip [rozmiar: 88.82 MB, ilość pobrań: 587] Informacja z otwarcia ofert.doc [rozmiar: 242 KB, ilość pobrań: 711] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc [rozmiar: 40 KB, ilość pobrań: 513] Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 285 KB, ilość pobrań: 831] Ogłoszenie o zamówieniu.doc [rozmiar: 79 KB, ilość pobrań: 731] Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia.doc [rozmiar: 1.21 MB, ilość pobrań: 1117]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności