wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń dla zadania pn. „Rewitalizacja – Centrum Wspierania Rodziny” – pomieszczenia biblioteczne w budynkach przy ul. Kościuszki 2 i J. Dąbrowskiego 6 w Tczewie

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Usługa
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz dostarczenie pozwolenia na budowę dla rewitalizacji następujących budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew: 1) Część nr 1 - budynek filii Miejskiej Biblioteki Publicznej położony przy ul. Kościuszki 2 na terenie działek 139/2, 140, 142/1, 143 obr.8 w Tczewie, 2) Część nr 2 - budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej położony przy ul. J. Dąbrowskiego 6 na terenie działki 99/2 obr.8 w Tczewie. 2. Część nr 1 – Projekt rewitalizacji budynku filii Biblioteki Miejskiej w Tczewie przy ulicy Kościuszki 2 (budynek oznaczony jako część C i D). 1) Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje pełny zakres prac wymienionych w koncepcji modernizacji biblioteki stanowiącej załącznik nr 1A Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia SIWZ oraz zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr 4 A Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia SIWZ: a) Wymagania do wykonania procedury przedprojektowej, objęte zamówieniem: - badania geotechniczne celem rozpoznania warunków gruntowych, - dla spełnienia wymogów MPZP wymagane będzie scalenie działek o nr ewid. 139/2, 140, 142/1 i 143 (w uzgodnieniu z Zamawiającym), - w budynku „D” dla projektowanych otworów okiennych od wschodu (ul. Łazienna) wymagana będzie zgoda Ministra Infrastruktury na odstępstwo od obowiązujących przepisów, - przy pracach budowlanych przewiduje się ingerencję w działkę nr ewid. 9/2 w postaci korekty spływu wód opadowych (wykonanie koryta odwadniającego wzdłuż budynku „D”) – wymagana zgoda właściciela działki, - przy pracach budowlanych przewiduje się ingerencję w działki nr ewid. 8, 139/3 i 736 w postaci wykonania izolacji przeciwwodnych ścian fundamentowych i korekty spływu wód opadowych (wykonanie spadku terenu od budynku „C” do studzienek odpływowych) – wymagana zgoda właścicieli działek, - rozpatrzenie czy garaż na działce nr 142/2 został pobudowany prawomocnie; jeśli tak - opracowanie projektu zabezpieczeń bądź rozbiórki i ponownego jego odtworzenia po sprawdzeniu zgodności budowy z zapisami MPZP w Tczewie; b) Projektant ma przygotować kompletną dokumentację projektowo-obliczeniową oraz obejmującą wszystkie prace konieczne do realizacji w/w zadania inwestycyjnego, w zakresie zgodnym z wnioskiem o dofinansowanie projektu pod nazwą „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza”; zadanie „Centrum Wspierania Rodziny – pomieszczenia biblioteczne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020: Oś Priorytetowa 8 – Konwersja, Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane dla Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta – mechanizm ZIT; c) opracowanie map do celów projektowych; d) opracowanie projektu budowlanego w zakresie zatwierdzonym przez Zamawiającego w oparciu o załączoną koncepcję z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Zamawiającego (zgodnie z załącznikiem nr 2A Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia SIWZ) wraz z kolorystyką elewacji budynków (projekt kolorystyki wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego); e) opracowanie projektu wykonawczego; f) opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego z wyszczególnionym procentowym udziałem realizacji elementów robót w stosunku do wartości ogółem przedmiotu zamówienia brutto, co będzie niezbędne przy opracowaniu harmonogramu płatności dla wykonawcy; g) opracowanie zbiorczego zestawienia kosztów; h) uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, opinii, w tym Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, zgody na odstępstwa i zezwoleń na budowę; i) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – BIOZ; j) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 2) Projektant ma też obowiązek złożyć kompletną dokumentację w Starostwie Powiatowym w Tczewie w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i przekazać uzyskaną decyzję Zamawiającemu. 3. Część nr 2 – Projekt rewitalizacji budynku Biblioteki Miejskiej w Tczewie przy ulicy J. Dąbrowskiego 6 (budynek oznaczony jako część A i B oraz łącznik Ł). 1) Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje pełny zakres prac wymienionych w koncepcji modernizacji biblioteki stanowiącej załącznik nr 1A Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia SIWZ oraz zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku 4A Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia SIWZ: a) Wymagania do wykonania procedury przedprojektowej, objęte zamówieniem: - badania geotechniczne celem rozpoznania warunków gruntowych, - ekspertyza kominiarska z ustaleniem sprawności i przebiegu kominów, - ekspertyza mykologiczna m.in. porażonych elementów drewnianych stropów, - opracowanie programu prac konserwatorskich przy zabytku m.in. zabezpieczenie/wzmocnienie elementów drewnianych, wzmocnienie, uzupełnienie, oczyszczenie i zabezpieczenie elewacji ceglanej, izolacje wodochronne murów fundamentowych, - ekspertyza pożarowa z wykazaniem niezgodności z przepisami oraz wskazaniem rozwiązań zamiennych ograniczających wpływ czynników na zagrożenie ludzi w budynku zatwierdzona przez Wojewódzką Komendę Straży Pożarnej, - dla zadania modernizacji parkingu należy otrzymać zgodę właściciela działki nr 99/1, - wystąpienie o zgodę na usunięcie zieleni (drzewa od strony wschodniej budynku „A” oraz bluszczu od strony północnej budynku „A” i wschodniej budynku „B”), - wystąpienie do właściwych jednostek o zgodę na montaż szlabanu na wjeździe na parking; b) Projektant ma przygotować kompletną dokumentację projektowo-obliczeniową oraz obejmującą wszystkie prace konieczne do realizacji w/w zadania inwestycyjnego, w zakresie zgodnym z wnioskiem o dofinansowanie projektu pod nazwą „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza”; zadanie „Centrum Wspierania Rodziny – pomieszczenia biblioteczne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020: Oś Priorytetowa 8 – Konwersja, Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane dla Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta – mechanizm ZIT; c) opracowanie map do celów projektowych; d) opracowanie projektu budowlanego w zakresie zatwierdzonym przez Zamawiającego w oparciu o załączoną koncepcję z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Zamawiającego (zgodnie z załącznikiem nr 2A Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia SIWZ) wraz z kolorystyką elewacji budynków (projekt kolorystyki wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego); e) opracowanie projektu wykonawczego; f) opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego z wyszczególnionym procentowym udziałem realizacji elementów robót w stosunku do wartości ogółem przedmiotu zamówienia brutto, co będzie niezbędne przy opracowaniu harmonogramu płatności dla wykonawcy; g) opracowanie zbiorczego zestawienia kosztów; h) uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń, w tym Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgody na odstępstwa i zezwoleń na budowę; i) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – BIOZ; j) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 2) Projektant ma też obowiązek złożyć kompletną dokumentację w Starostwie Powiatowym w Tczewie w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i przekazać uzyskaną decyzję Zamawiającemu.

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 40.52 KB, ilość pobrań: 72] 2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.zip [rozmiar: 21.87 MB, ilość pobrań: 56] 3-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.zip [rozmiar: 52.26 MB, ilość pobrań: 40] 4-Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.doc [rozmiar: 166.5 KB, ilość pobrań: 48] 5-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 23.65 KB, ilość pobrań: 67]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności