wtorek, 28 kwietnia 2020
Imieniny: Pawła i Walerii

28 kwietnia 2020

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2020

Imieniny

  • Piotra i Pawła

30 kwietnia 2020

Imieniny

  • Mariana i Katarzyny

01 maja 2020

Imieniny

  • Józefa i Filipa
Logo
Wersja polska English version
Wersja tekstowa Styl domyślny RSS

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Wybór licencjonowanego rzeczoznawcy majątkowego dokonującego szacowania nieruchomości

Szczegóły zamówienia

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Data składania ofert:

poniedziałek, 25.11.2013

Termin realizacji:

środa, 31.12.2014

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór licencjonowanego rzeczoznawcy majątkowego dokonującego szacowania nieruchomości.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybór licencjonowanego rzeczoznawcy majątkowego dokonującego szacowania nieruchomości. Wykaz usług: 1. Oszacowanie wartości lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz sporządzeniem szkicu lokalu zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy o własności lokali (1) - 60; 2. Oszacowanie wartości działki przy jej wykupie przez członków wspólnoty mieszkaniowej zgodnie z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z oszacowaniem poszczególnych udziałów - 11; 3. Oszacowanie wartości prawa użytkowania wieczystego przy jego wykupie lub przekształceniu wraz z oszacowaniem poszczególnych udziałów - 50; 4. Oszacowanie wartości działki zabudowanej (2) - 9; 5. Oszacowanie wartości działki niezabudowanej (3) - 85; 6. Oszacowanie wartości działki niezabudowanej znajdującej się w kompleksie (cena za 1 działkę) (3) - 10; 7. Oszacowanie wartości lokalu użytkowego - 1; 8. Oszacowanie wartości działki do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - 5; 9. Oszacowanie wartości ograniczonego prawa rzeczowego obciążającego lub mającego obciążyć nieruchomość - 6; 10. Oszacowanie wartości nieruchomości w celu określenia wysokości opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej - 2; 11. Oszacowanie wartości nieruchomości w celu określenia wysokości opłaty adiacenckiej w związku z podziałem nieruchomości przy założeniu że 1 działka jest dzielona na: a) 2 działki - 3, b) 3-10 działek - 3, c) 11-30 działek - 3; 12. Oszacowanie wartości nieruchomości (bez względu na ilość działek ewidencyjnych) w celu określenia wysokości jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - 2. (1) Do operatu szacunkowego poza szkicem lokalu dołączyć należy: 1. wypis z wyrysem z ewidencji gruntów - oryginał; 2. wydruk pierwszej strony księgi wieczystej (w przypadku księgi elektronicznej); 3. odpis z księgi wieczystej, ewentualnie protokół z badania KW (w pozostałych przypadkach). (2) Do operatu szacunkowego dołączyć należy: 1. kolorową kserokopię mapy zasadniczej; 2. wydruk pierwszej strony księgi wieczystej (w przypadku księgi elektronicznej); 3. odpis z księgi wieczystej, ewentualnie protokół z badania KW (w pozostałych przypadkach). Ponadto operat szacunkowy musi zawierać dokładny opis nieruchomości (działki oraz budynku), a w szczególności informację o istniejących ograniczeniach korzystania z nieruchomości (np. istniejące zadrzewienie, urządzenia naziemne, ograniczenia wynikające z zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, stan techniczny budynku). (3) Do operatu szacunkowego dołączyć należy: 1. kolorową kserokopię mapy zasadniczej; 2. wydruk pierwszej strony księgi wieczystej (w przypadku księgi elektronicznej); 3. odpis z księgi wieczystej, ewentualnie protokół z badania KW (w pozostałych przypadkach). Przez kompleks rozumie się co najmniej 2 działki. Ponadto operat szacunkowy musi zawierać dokładny opis nieruchomości, a w szczególności informację o istniejących ograniczeniach korzystania z nieruchomości (np. istniejące zadrzewienie, urządzenia naziemne, ograniczenia wynikające z zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego). Zamawiający zastrzega, iż z uwagi na brak możliwości dokładnego określenia ilości usług, podana szacunkowa ilość usług może ulec zmianie..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 24.14 KB, ilość pobrań: 664]
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 909 KB, ilość pobrań: 704]
3. Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 196 KB, ilość pobrań: 732]
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc [rozmiar: 38 KB, ilość pobrań: 598]

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013