wtorek, 28 kwietnia 2020
Imieniny: Pawła i Walerii

28 kwietnia 2020

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2020

Imieniny

  • Piotra i Pawła

30 kwietnia 2020

Imieniny

  • Mariana i Katarzyny

01 maja 2020

Imieniny

  • Józefa i Filipa
Logo
Wersja polska English version
Wersja tekstowa Styl domyślny RSS

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Odbiór odpadów komunalnych z Gminy Miejskiej Tczew, jej jednostek organizacyjnych i instytucji kultury w 2019 roku

Szczegóły zamówienia

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór odpadów komunalnych z Gminy Miejskiej Tczew, jej jednostek organizacyjnych i instytucji kultury w 2019 roku
Numer referencyjny: WZP.271.3.26.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych z Gminy Miejskiej Tczew, jej jednostek organizacyjnych i instytucji kultury w 2019 roku. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór: 1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – kod wywożonych odpadów 20 03 01, 2) opakowań z papieru i tektury – kod wywożonych odpadów 15 01 01, 3) opakowań z tworzyw sztucznych – kod wywożonych odpadów 15 01 02, 4) opakowań ze szkła, szkło – kod wywożonych odpadów 15 01 07, 17 02 02, 20 01 02. 2. Szacowane zestawienie nieczystości do wywozu w 2019 r.: 1) mieszane – 1.885,36 m3; 2) papier i tektury – 374,42 m3; 3) tworzywa sztuczne – 354,28 m3; 4) szkło – 69,24 m3. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 29.04 KB, ilość pobrań: 222]
2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.05 MB, ilość pobrań: 256]
3-Załącznik nr 7a do Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ.xlsx [rozmiar: 23.88 KB, ilość pobrań: 240]
4-Załącznik nr 7b do Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ.pdf [rozmiar: 35.06 KB, ilość pobrań: 206]
5-Informacja z otwarcia ofert.pdf [rozmiar: 29.45 KB, ilość pobrań: 49]
6-Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf [rozmiar: 29.8 KB, ilość pobrań: 200]
7-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 17.83 KB, ilość pobrań: 185]

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013