wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Dostawa i montaż wyposażenia filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Kościuszki 2

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Dostawa
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż wyposażenia filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Kościuszki 2
Numer referencyjny: BZP.271.3.15.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z montażem wyposażenia budynku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Tczewie w ramach zadania pn. „Rewitalizacja – Centrum Wspierania Rodziny”. Wyposażenie meblowe i pozostałe do budynku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Tczewie obejmuje m.in.: 1) biurka, stoły; 2) szafy, regały biurowe, komody, regały biblioteczne; 3) stanowisko komputerowe dla 3 osób; 4) ladę indywidualną 2 osobową, łukową; 5) ladę indywidualną, łukową z przegródkami na książki i audiobooki; 6) krzesło socjalne; 7) krzesło konferencyjne; 8) fotel biurowy; 9) fotel gabinetowy; 10) fotel klubowy, sofę klubową; 11) pufę okrągłą; 12) sofę małą tapicerowaną; 13) zestaw: stół i 4 kolorowe krzesła dla dzieci; 14) biblioteczkę z ławeczkami (zestaw 4 części); 15) biblioteczkę z pufami; 16) gablotę muzealną; 17) wózek platformowy; 18) wózek biblioteczny do przewożenia książek; 19) szafę socjalną; 20) szafę gospodarczą; 21) komplet szafek kuchennych z wyposażeniem; 22) dywan. Szczegółowe rodzaje, ilości, gabaryty, charakterystyki materiałowe wyposażenia meblowego i wyposażenia pozostałego do budynku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Tczewie przedstawiono w Załączniku Nr 5 do SIWZ.

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 29.28 KB, ilość pobrań: 229] 2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.82 MB, ilość pobrań: 116] 3-Załącznik nr 5 do SIWZ - Rysunki.zip [rozmiar: 2.12 MB, ilość pobrań: 81] 4-Informacja z otwarcia ofert.doc [rozmiar: 215 KB, ilość pobrań: 50] 5-Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf [rozmiar: 26.99 KB, ilość pobrań: 96] 6-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 18.23 KB, ilość pobrań: 61]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności