wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Dostawa
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych
Data składania ofert:
wtorek, 28.04.2015
Termin realizacji:
poniedziałek, 10.08.2015

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1 Przedmiotem zamówienia jest: 1) dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa; 2) wykonanie nawierzchni stref bezpieczeństwa dla urządzeń zabawowych: trawiastej oraz piaskowej odpowiednio do zamontowanego urządzenia z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa zgodnie z PN-EN 1177:2009. Zastosowany piasek winien być płukany bez zawartości części pylastych, iłu i gliny o frakcji od 0,2-2 mm o grubości wymaganej PN-EN 1177:2009 stosownie do wysokości swobodnego upadku HIC dla danego urządzenia. Zakres robót związanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej piaskowej obejmuje również wykonanie robót ziemnych (korytowanie) oraz wywóz ziemi na wysypisko; 3) wykonanie rysunku zagospodarowania placu zabaw (koncepcja architektoniczna), który podlegać będzie zatwierdzeniu przed realizacją przez Zamawiającego. Koncepcja winna przedstawiać rozmieszczenie urządzeń zabawowych w terenie oraz zwymiarowane strefy bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń jak również grubości nawierzchni bezpiecznych. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na następujące (całe) części, tj. część nr 1 i/lub część nr 2: 1.2 Część nr 1 postępowania (w tym zadanie nr I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII): 1.2.1 Zadanie I Dostawa i montaż urządzenia zabawowego - linarium oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenie zabawowe na terenie działki nr 174/3 obręb 13 przy ul. Broniewskiego w Tczewie: 1) Linarium - Piramida linowa - 1 szt. 1.2.2 Zadanie II Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe na terenie działki nr 158/1 obręb 11 przy ul. Andersena w Tczewie. 1) Piaskownica - 1 szt., 2) Huśtawka wahadłowa podwójna - 1 szt., 3) Huśtawka wagowa z dwoma siedziskami z odbojnicami - 1 szt., 4) Karuzela platformowa - 1 szt., 5) Ławka z oparciem - 2szt., 6) Kosz na śmieci - 1 szt., 7) Tablica regulaminowa - 1 szt. 1.2.3 Zadanie III Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe na terenie działki nr 325/10 obręb 9 na terenie niecki na osiedlu Czyżykowo w Tczewie. 1) Zestaw zabawowy (konstrukcja metalowa) - 1 szt., 2) Zestaw sprawnościowy -sześcian gimnastyczny lub wielokąt sprawnościowy wielofunkcyjny (konstrukcja metalowa) - 1 szt., 3) Piaskownica - 1 szt., 4) Huśtawka wahadłowa podwójna - 1 szt., 5) Huśtawka wagowa z dwoma siedziskami z odbojnicami - 1 szt., 6) Karuzela platformowa - 1 szt., 7) Stół betonowy do gry w tenisa stołowego ping-ponga (stały) - 1 szt., 8) Ławka z oparciem - 3 szt., 9) Kosz na śmieci - 1 szt., 10) Tablica z regulaminem - 1 szt. 1.2.4 Zadanie IV Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe na terenie działki nr 220/5 obręb 4 przy ul. Gen. L. Okulickiego w Tczewie. 1) Zestaw zabawowy (konstrukcja metalowa) - 1 szt., 2) Piaskownica - 1 szt., 3) Huśtawka wahadłowa podwójna - 1 szt., 4) Huśtawka wagowa z dwoma siedziskami z odbojnicami - 1 szt., 5) Karuzela platformowa - 1 szt., 6) Zestaw sprawnościowy -sześcian gimnastyczny lub wielokąt sprawnościowy wielofunkcyjny (konstrukcja metalowa) - 1 szt., 7) Linarium (stożek lub piramida lub klepsydra) - 1 szt., 8) Ławka z oparciem - 3 szt., 9) Kosz na śmieci - 1 szt., 10) Tablica z regulaminem - 1 szt. 1.2.5 Zadanie V Dostawa i montaż urządzeń zabawowych, wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe na terenie działki nr 532 obręb 1 przy ul. Portowców w Tczewie. 1) Zestaw zabawowy - 1 szt., 2) Huśtawka wahadłowa podwójna - 1 szt., 3) Huśtawka wagowa z dwoma siedziskami z odbojnicami - 1 szt., 4) Bujak konik -dwuosobowy - 1 szt., 5) Kosz na śmieci - 1 szt., 6) Tablica z regulaminem - 1 szt. 1.2.6 Zadanie VI Dostawa i montaż urządzeń zabawowych, wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe na terenie działki nr 927/10 obręb 1 przy ul. Spółdzielczej w Tczewie. 1) Zestaw zabawowy (konstrukcja metalowa) - 1 szt., 2) Huśtawka wagowa z dwoma siedziskami z odbojnicami - 1 szt., 3) Ławka z oparciem - 2 szt., 4) Kosz na śmieci - 1 szt., 5) Tablica z regulaminem - 1 szt. 1.2.7 Zadanie VII Dostawa i montaż urządzeń zabawowych, wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe na terenie działki nr 33 obręb 11 pomiędzy ulicami J. Brzechwy i ul. Andersena w Tczewie. 1) Zestaw zabawowy (konstrukcja metalowa) - 1 szt., 2) Huśtawka wahadłowa podwójna - 1 szt., 3) Huśtawka wagowa z dwoma siedziskami z odbojnicami - 1 szt., 4) Zestaw sprawnościowy - sześcian gimnastyczny lub wielokąt sprawnościowy wielofunkcyjny (konstrukcja metalowa) - 1 szt. 1.2.8 Zadanie VIII Dostawa i montaż dwóch ławek z oparciami przy ul. Armii Krajowej 59-61, dz. nr 88/85 oraz dz. nr 88/86 na istniejącym placu zabaw. 1) Ławka z oparciem- 2 szt. 1.3 Część nr 2 postępowania (w tym zadanie nr I): 1.3.1 Zadanie I Dostawa i montaż urządzeń zabawowych, wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe na terenie działki nr 22 obręb 10 przy ul. Grunwaldzkiej w Tczewie. 1) Huśtawka wahadłowa dla osób niepełnosprawnych - 1 szt., 2) Huśtawka z siedziskiem typu Bocianie gniazdo - 1szt., 3) Piaskownica kwadratowa - 1 szt., 4) Piaskownica integracyjna betonowa - 1 szt., 5) Ucieczka z labiryntu - 1 szt., 6) Połącz zwierzaki - 1 szt., 7) Tam-tam mały - 1 szt., 8) Kontrabas - 1 szt. Ponadto w zakres niniejszego zadania wchodzi wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm o powierzchni łącznie 18,5 m2 na podbudowie o grubości 20 cm (wykonanej z zagęszczonej warstwy żwiru o granulacji 0-31,5 mm o grubości 15 cm oraz podsypki piaskowej grubości 5 cm ). Nawierzchnia ta winna zostać ułożona wokół piaskownicy integracyjnej w kształcie trapezu o powierzchni - 15,6 m2 oraz przy huśtawce dla osób niepełnosprawnych - podjazd dla wózka do huśtawki - w kształcie prostokąta 2,9 m2. Nawierzchnię oddziela od pozostałej nawierzchni obrzeże betonowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale 5 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia (dla części nr 1 i części nr 2). W celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu niezbędne dokumenty, określone w pkt. 12.3 Instrukcji dla Wykonawców SIWZ oraz sekcji III.6) pkt 10 Inne dokumenty niniejszego ogłoszenia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9, 71.00.00.00-8, 45.00.00.00-7, 45.11.27.23-9, 45.22.38.00-4, 45.11.12.91-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.08.2015.

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc [rozmiar: 76.5 KB, ilość pobrań: 466] 2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.03 MB, ilość pobrań: 569] 3. Pytanie od Wykonawcy wraz z udzieloną przez Zamawiającego odpowiedzią - 23.04.2015r..doc [rozmiar: 206 KB, ilość pobrań: 427] 4. Pytanie od Wykonawcy wraz z udzieloną przez Zamawiającego odpowiedzią - 24.04.2015r.doc [rozmiar: 205.5 KB, ilość pobrań: 423] 5. Informacja z otwarcia ofert.doc [rozmiar: 212 KB, ilość pobrań: 166] 6. Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 267 KB, ilość pobrań: 437] 7. Informacja do wyniku postępowania z dnia 18.05.2015 r..doc [rozmiar: 277.5 KB, ilość pobrań: 427] 8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc [rozmiar: 72.5 KB, ilość pobrań: 426]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności