wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w osiedlu Prątnica w Tczewie

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Roboty budowlane
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka kanalizacji deszczowej w osiedlu Prątnica w Tczewie. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej będzie wykonana w oparciu o 2 projekty: a) odcinek od D2 istniejącej do studni D6 oraz odcinek od D14 do D45 na podstawie projektu z marca 2018 r. - w pasie drogowym DK91; b) odcinek D6 do D16 z odcinkiem w kierunku D17 oraz odcinek D14 do D12 na podstawie projektu z września 2013 r. - na terenach Gminy Miejskiej Tczew.

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej obejmuje m.in.: • wymianę odcinków kanalizacji deszczowej wzdłuż DK91 z przewodów betonowych na rury PCV lite typu ciężkiego S; • budowę nowych odcinków kanalizacji deszczowej z rur PCV Lite typu ciężkiego S; • ustawienie studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych; • rury osłonowe na kablach energetycznych, gazowych i telekomunikacyjnych w skrzyżowaniu z siecią deszczową AROT PS 110; Roboty drogowe: • rozebranie ręczne nawierzchni płyt chodnikowych, krawężników, obrzeży, płyt typu Jumb; • rozebranie podbudowy z mieszanek mineralno- bitumicznych; • wykonanie podbudowy cementowo-piaskowej i ułożenie obrzeży pod chodnik z odzyskiem materiału w 50%; • wykonanie podbudowy cementowo-piaskowej, ułożenie płyt Jumbo, płyt chodnikowych, polbruku z 90% odzyskiem materiału; Roboty ziemne: • wykop mechaniczny do 5m z wywozem i utylizacją urobku oraz gruzu; • wykonanie podłoża z pospółki pod rurociąg i studnie; • obsypanie rurociągów pospółką warstwą 0,30m ponad wierzch rury z ręcznym wykonaniem zagęszczenia; • odeskowanie ścian i zabezpieczenie wykopu KONIECZNE; • wykonanie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego, podwieszenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych oraz rurociągów; • zasypanie wykopów z wykonaniem zagęszczenia; Roboty montażowe • ułożenie rur PCV LITE 315- 630 SN8 typu ciężkiego łączonych na wcisk z uszczelką gumową - 677mb; • ustawienie studni z kręgów żelbetowych DN 1400 i 1200 – 17 szt; • montaż zasuw burzowych d -300 w studniach odbierających wody ze szkoły- 2 szt; Próba szczelności • próba szczelności kanałów łącznie ze studzienkami; • inspekcja TV kamerami kanałów z analizą sieci z raportem z przeprowadzonej inspekcji oraz nagranie inspekcji na płycie DVD; Roboty wykończeniowe • plantowanie terenu, grabienie i obsianie trawą; • rozebranie i odtworzenie ogrodzeń, cokołów. Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 31.71 KB, ilość pobrań: 357] 2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.2 MB, ilość pobrań: 168] 3- Opis przedmiotu zamówienia.zip [rozmiar: 75.51 MB, ilość pobrań: 144] 4-Informacja z otwarcia ofert.pdf [rozmiar: 34.22 KB, ilość pobrań: 96] 5. Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf [rozmiar: 21.61 KB, ilość pobrań: 82] 6-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 18.49 KB, ilość pobrań: 31]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności