wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tczew do placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Usługa
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych
Data składania ofert:
poniedziałek, 18.11.2013
Termin realizacji:
środa, 31.12.2014

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tczew do placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa polegająca na przewozie najkrótszą trasą dwóch uczniów niepełnosprawnych na odcinku dom - szkoła - dom, w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. oraz od września do grudnia 2014 r. według następujących tras przewozu: 1) Tczew, ul. Sobieskiego 2/6 - Gdańsk, ul. Dąbrowszczaków 28, Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem - Tczew, ul. Sobieskiego 2/6 (jedna osoba); 2) Tczew, ul. Prosta 1B/15 - Gdynia, ul. Gen. J. Hallera 9, Szkoła Podstawowa dla Dzieci Niesłyszących - Tczew, ul. Prosta 1B/15 (jedna osoba). Dzienny przewóz będzie realizowany w dniach od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem wakacji i ferii oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz w dniach okazjonalnych takich jak dzień dziecka, spotkanie teatralne, organizowane przez jednostki wycieczki. Pod pojęciem dzienny przewóz należy rozumieć przewóz/przewozy uczniów niepełnosprawnych na odcinku dom - szkoła - dom w jednym dniu. Zamawiający przewiduje szacunkowo 195 dziennych przewozów w okresie realizacji umowy. 2. Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym ustali optymalny rozkład jazdy, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dzieci w podróży. Uczniowie powinni być dowiezieni do placówek oświatowych w takim czasie, aby mogły rozpocząć zajęcia zgodnie z planem zajęć. Uczniowie powinni być odebrani z placówek po zakończeniu zajęć, jednak nie później niż przed zamknięciem świetlicy. Zamawiający wymaga, aby uczniowie odbierani byli od rodziców/opiekunów prawnych spod domu o ustalonej wcześniej godzinie i po dowiezieniu na zajęcia byli przekazywani pod opiekę nauczyciela lub innej osoby upoważnionej. Po zakończeniu zajęć uczniowie winni być odbierani od nauczycieli w szkole (lub innych osób upoważnionych) i po dowiezieniu pod dom przekazywani pod opiekę rodziców/opiekunów prawnych lub osób upoważnionych. Nie dopuszcza się przekazywania uczniów w drodze powrotnej ze szkoły do domu osobom nie upoważnionym. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował do wykonania zamówienia samochodem sprawnym technicznie, dopuszczonym do ruchu, odpowiednio oznakowanym, przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich), posiadającym ubezpieczenie OC i NW, aktualne badania techniczne. Wykonawca zapewni pojazd spełniający warunki określone w § 22 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 951, z późn. zm.), a w szczególności zapewni wszystkim przewożonym osobom miejsca siedzące. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pomoc przewożonym osobom przy wsiadaniu do samochodu i wysiadaniu z niego, odpowiedniego oznakowania samochodu używanego do przewozu osób niepełnosprawnych, zapewnienia przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych samochodu zastępczego, w przypadku awarii samochodu używanego do realizacji zamówienia. 4. Ponadto, Wykonawca zapewni osobę/osoby pełniącą funkcję opiekuna dla przewożonych osób w trakcie każdego przewozu. Zamawiający wyklucza łączenie funkcji kierowcy i opiekuna. 5. Zamawiający zastrzega, iż z uwagi na brak możliwości dokładnego określenia ilości usług, podana szacunkowa ilość dziennych przewozów może ulec zmianie średnio o 15 % w zależności od potrzeb Zamawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc [rozmiar: 62.5 KB, ilość pobrań: 477] 2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 918 KB, ilość pobrań: 624] 3.Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 207 KB, ilość pobrań: 736] 4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc [rozmiar: 38.5 KB, ilość pobrań: 470]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności